Аннина Золото

2017.gada novembra sākumā Pļaviņu mājaslapā uzdevu jautājumu, kad tiks veikti grozījumi Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumos”, izslēdzot 19.1 un 19.2 punktus, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi. Uz ko tika saņemta atbilde: Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 15 "Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi" ir sagatavoti un tiks izskatīti kārtējā domes sēdē 2017. gada 30. novembrī. Pļaviņu novada mājaslapā sadaļā: Saistošo noteikumu projekti, ir pieejami 2017.gada 30.novembra grozījumi Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”. Atbilstoši 2017.gada 30.novembra Pļaviņu novada domes sēdes protokolam Nr.21 Darba kārtībā šāda jautājuma nav. Taču tikai 2017.gada 28.decembrī Pļaviņu novada domes sēdes protokolā Nr.22 ir norādīts, ka Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu Nr. 55 “Par saistošo noteikumu Nr. 15 „Grozījumi Pļaviņu novada domes 2010. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 „Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu”. Ņemot vērā, ka 2017.gada 1.novembrī un 27.12.2017. tika saņemts ieteikums veikt grozījumus 2010. gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 „Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” un svītrot noteikumus, kuri noregulēti ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem. Kurā no Pļaviņu novada domes sēdēm tad tika izskatīts jautājums par grozījumiem Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumos”, izslēdzot 19.1 un 19.2 punktus, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi. Un kad tie beidzot stāsies spēkā?
Pļaviņu novada dome informē, ka grozījum
i saistošajos noteikumos Nr. 15 "Grozījumi Pļaviņu novada domes 2019. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi"" tika apstiprināti 2017. gada 28. decembra domes sēdē (lēmums Nr. 55, protokols Nr. 22). Saistošo noteikumu grozījumi tika nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai. Saņemts pozitīvs atzinums. Pēc tā saņemšanas Pļaviņu novada dome publicēs saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu kārtējā pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā "Pļaviņu Novada Ziņas". Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā. Pēc to stāšanās spēkā noteikumi tiks publicēti pašvaldības mājas lapā internetā.