Sarmīte Purviņa

LABDIEN, VAI ESAT NU BIJUŠI ODZIENĀ? IEBRAUCOT CENTRĀ, SKATAM PAVERAS NOŽĒLOJAMS GRAUSTS , PIE MĀJĀM ,, IESALNIEKI,,, KURAS AR JAU SEN VAIRS NEVIENS NEAPDZĪVO.TAS NU GAN GODU NERADA NE PĻAVIŅU NOVADAM, NE VIETALVAS PAGASTAM.
Labdien! Būvniecības likuma 21.
panta ceturtā daļa nosaka, ka būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu Būvniecības likuma 9. pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām. Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Atbilstoši Pļaviņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 30 “Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Pļaviņu novadā” pašvaldība īpašniekam ir nosūtījusi brīdinājumus un aicinājumu sakārtot būvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes būvinspektors ir sastādījis atzinumu. Būve nav sakārtota ne pēc pašvaldības brīdinājumiem, ne būvvaldes aicinājuma. Kad pašvaldībā tiks saņemts būvvaldes lēmums, tā pieņems lēmumu: 1) par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu un aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības - būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā; 2) par būves sakārtošanu vai nojaukšanu. Ja pašvaldības lēmums netiek pildīts, likums pieļauj nodrošināt tā izpildi, piemērojot aizvietotājizpildi un citus Administratīvā procesa likumā noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus. Ar lēmuma izpildi saistītos izdevumi būs jāapmaksā būves īpašniekam. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību.