JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Ojars Silins

Labdien. Vēlētos uzzināt cik no tehnikas operatoriem ir stipri piesaistīti ar deputātu palidzibu un kapc acimredzami vāji strādā. P.S. Protams ka Es gribētu viņu vietā Strādāt
Labdien!
Lūdzam precizēt Jūsu jautājumu!

Madara Mola

Labdien !!! Gribetos lai biezak apsekojat Vidzemes ielas celu .Cik var lapit bedrites vienreiz varetu sataisit celu lai nevajdzetu katru menesi bedrites lapit .
Labdien!
Kā ziņots jau iepriekš Vidzemes ielas rekonstrukcija tiks pabeigta šogad. Iestājoties piemērotiem laikapstākļiem, notiks melnā seguma uzklāšana. Līdz tam notiks "bedrīšu lāpīšana".

Alvis Spēlmanis

Pļaviņu novada ir Aiviekstes pagasta Maiļupsala - apdzīvota vieta. Kā- pēc nav uzlikta ceļa zīme MAIĻUPSALA ? Mazākām apdzīvotām vietām ,tādām kā ĪVĀNI, ĶŪĢI ir. Zīme vajadzīga lai disciplinētu autovadītājus . Nebūtu tik daudz putekļu, drošāka iešana gājējiem it sevišķi bērniem. A.Spēlmanis
Labdien! V924 Pļaviņas- Krievciems ir v
alsts vietējās nozīmes autoceļš. Pašvaldība nav tiesīga lemt par zīmju uzstādīšanu uz tā. Lūdzam vērsties Latvijas Valsts ceļi Aizkraukles nodaļā.

Koļa Bahromkins

Labvakar !Gribu noskaidrot vai mazajiem berniem bus eglite??
Labdien!
Jā, Ziemassvētku pasākums bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes, notiks 22. decembrī. Informācija sekos!

Аннина Золото

Labdien, vēlētos uzzināt, kad tiek plānots veikt grozījumus saistībā par Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 19.1 un 19.2 punktiem, kuros ir noteikts, ka: “Par trokšņošanu, tas ir, personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut troksni, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Pļaviņu novada domi, un troksnim nav pastāvīgs raksturs,- uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 142, bet juridiskajām personām no EUR 71,00 līdz EUR 285,00”; “Par trokšņošanu, tas ir, personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut troksni, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Pļaviņu novada domi, un troksnim nav pastāvīgs raksturs, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā no lēmuma par soda uzlikšanu pieņemšanas dienas, neatkarīgi no pārkāpuma izdarīšanas laika, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no EUR 142,00 līdz EUR 285,00, bet juridiskajām personām no EUR 285,00 līdz EUR 427,00”. Ņemot vērā VARAM skaidrojumu, ka likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus jautājumos par sabiedrisko kārtību, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos. Satversmes tiesa 2014.gada 12.decembra spriedumā lietā Nr.2013-21-03 secinājusi, ka jautājumus par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un traucē sabiedrisko kārtību (tātad arī apkārtējo personu mieru, iestāžu un organizāciju normālu darbību), jau ir noregulējis likumdevējs. Administratīvā atbildība par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – kodekss) 167.pantā, savukārt administratīvā akustiskā trokšņa normatīvu un vides trokšņa robežlielumu pārkāpšanu ir paredzēta kodeksa 167.1pantā. Vienlaikus Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.punkta 3.2.apakšpunkts nosaka, ka normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Līdz ar to pašvaldības dome nav tiesīga savos saistošajos noteikumos regulēt jautājumus, kas ir noregulēti ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, un jebkādā veidā mainīt tajos noteikto regulējumu neatkarīgi no tā, vai šis regulējums pieņemts autonomās vai uzdotās kompetences jomā. Ņemot vērā minēto, Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 19.1 un 19.2 punkts ir prettiesisks. Kā arī, par tādu darbību veikšanu, kuras rada noteikta līmeņa troksni jebkurā diennakts laikā, ir paredzēta administratīvā atbildība – to nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.1 pants. Savukārt administratīvā atbildība par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167. pantā. Šāda veida gadījumus policisti vērtē individuāli. Taču, ja tiek konstatēts pārkāpums, praksē visbiežāk pirmajā izsaukumā tiek izteikts brīdinājums, savukārt, ja izsaukumi atkārtojas, tad ir pamats trokšņotāju saukt pie atbildības par sīko huligānismu. Savukārt par minēto pārkāpumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēts sods no 70 līdz 500 eiro apmērā.
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.
15 "Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi" ir sagatavoti un tiks izskatīti kārtējā domes sēdē 2017. gada 30. novembrī.

Madara Mola

Sveiki !Gribetu noskaidrot cik jus ilgi bersiet bedrites ciet ?Vidzemes iela , Jus tik sveti solat kad celu sataisisiet , bet ka nav ta nav .
Nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ šogad Vidze
mes ielā iesāktos remontdarbus diemžēl nav iespējams pabeigt. Tie turpināsies nākošajā gadā, kad tiks uzklāts melnais segums. Tikmēr tiks veikti ceļa pagaidu uzturēšanas darbi.

Lapas