JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Lauris Galiņš

Pļaviņu novada dome 2016 gadā naudas balvām un prēmijām domes un tās pakļautības struktūrvienību darbiniekiem ir samaksājusi 57 748 eiro. Pļaviņu novada domes iestādēs strādā 337 darbinieki. (http://m.staburags.diena.lv/novadu-zinas/plavinas-un-jaunjelgava-premijas-un-naudas-balvas-izmaksa-vairak-neka-50-tukstosu-eiro-144824 ) jautājums - Kur ir iespējams iepazīties ar šo labo darbinieku sarakstu, viņu nopelniem un izmaksāto prēmiju un apbalvojumu apmēru?
Pašvaldības institūciju amatpersonu (d
arbinieku) atlīdzības noteikšanu reglamentē Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums (turpmāk tekstā Atlīdzības likums). Pēc Atlīdzības likuma 3.panta noteikumiem pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzību veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. Darba samaksa likuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas. Sociālās garantijas likuma izpratnē ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un likumā noteikto izdevumu segšana. Saskaņā ar Atlīdzības likumu Pļaviņu novada domē ir izstrādāts Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums un tiek realizēts Darba koplīgums, kurā noteikts izmaksājamo prēmiju un naudas balvu apmērs un nosacījumi, kādos gadījumos tie ir piešķirami. Ministru kabineta noteikumu Nr. 171 “Kārtība, kādā iestāde ievieto informāciju internetā” 11.6.punktā ir noteikts, ka iestāde mājaslapas sadaļā "Budžets" iekļauj informāciju par iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu, norādot amatpersonas vārdu un uzvārdu, amatu, izmaksai aprēķināto atalgojuma summu. Informējam, ka Pļaviņu novada domes mājas lapā, sadaļā BUDŽETS katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam tiek ievietota informācija par amatpersonām izmaksātajām summām par iepriekšējo mēnesi, tādejādi iedzīvotājiem ir iespēja sekot līdzi amatpersonām izmaksātajam atalgojumam.

Agita Kackane

Labdien, vēlējos pajautāt, kas noticis ar Klintaines pagasta Stukmaņos, pie pagastmājas, bērnu laukumiņu? Tā jau pēc izskata viņš ir skumjš, pat nerunājot par to saucamo, "slidkalniņu" kur var dabūt vienīgi cauras bikses un pilnas kājas ar skabargām, tad aizejot 29.08. 2016 ar bērniem pašūpoties konstatēju, ka arī pazudušas ir šūpoles un mazajām šūpolēm, kur var 2 bērni šūpoties uz baļķa ir pazudis atbalsta mietiņš, kur bērnam turēties, tātad arī nav lietojams. Sakiet vai ir nakotnē ieplānots atjaunot vai uzlabot kaut ko, lai Stukmaņu bērniem būtu kur kopā parotaļāties? Un otrs jautājums ir par sabiedrisko transportu - kā Pļaviņu novadā māmiņas ar bērnu ratiņiem vai invalīdi var pārvietoties, tikt uz veikalu, pastu, domi, pie ārsta u.c. vietām, nesatraucoties vai viņi varēs tikt autobusā? Man kā mammai ar bērnu ratiem ir galvassāpes katru reizi, kad jābrauc ar autobusu, vai autobus būs tāds, kurā var tikt ar bērnu ratiņiem, ļoti bieži sanāk ka uz pilsētu es aizbraucu ar atbilstošu autobusu, bet braucot atpakaļ autobus ir nomainīts uz tādu, kur nevar iekāpt ne invalīds ne māmiņa ar ratiem. Ko darīt šādā situācija?
1.Šogad ir plānota vecā rotaļu laukuma d
emontāža. Jauna rotaļu laukuma uzstādīšanas iespējas tiks izskatītas nākošā budžeta sastādīšanas laikā. 2.Sabiedriskais pārvadātājs SIA “Pato-1” ir privātuzņēmējs, kura darbību neregulē Pļaviņu novada dome. Atbilde no SIA “Pato-1”: Labdien, atbildot uz jautājumu par braukšanu autobusā ar bērnu ratiņiem, paskaidrojam, ka šobrīd tiek remontēts autobuss, kas būs piemērots bērnu ratiņu pārvadāšanai. Plānotais remonta beigu datums ir oktobra sākums. Ar cieņu, SIA Pato-1.

Lauris Galins

Likuma "Par pašvaldībām" Pārejaas noteikumu 32. punkts nosaka - Pašvaldība ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. jūlijam nodrošina šā likuma 37. panta pirmajā daļā noteikto par domes sēžu ierakstīšanu audioformātā un ievietošanu domes mājaslapā internetā. 37. pants nosaka, ka Domes sēdes ieraksta audioformātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā ņemot vērā to, ka sēdes gaitas netiek veiktas audioierakstā rodas jautājums - kad augstākminēto likumu izpildi nodrošinās Pļaviņu pašvaldība (pašvaldības mājaslapā būs pieejami audioieraksti?).
Tie ir pieejami sākot no 2015.
gada jūlija mēneša. Sadaļā Pašvaldība -> Domes sēžu protokoli -> Domes sēžu audio ieraksti. http://www.plavinunovads.lv/lv/pasvaldiba/domes-sezu-audio-ieraksti

Rolands Grants

Vai pašvaldības policija ir tik tiešām nepieciešama izmirušajām Pļaviņām?
Pašvaldības policijas spēki ieņem būti
sku atbalsta lomu Valsts policijai. Pašvaldības policija un Valsts policija savu pamatfunkciju izpildē ir pakļauta vienam likumam, proti, likumam “Par policiju”. Policijas redzamības un kārtības nodrošināšanas jomā pašvaldības policija ir nozīmīgākais Valsts policijas partneris un vērā ņemams resurss likumpārkāpumu novēršanā. Pašvaldības policija atslogo Valsts policijas darbu, jo apkalpo lielāko daļu izsaukumu, kuri nav saistīti ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Tāpat pašvaldības policijas pienākums ir kontrole par to kā tiek ievēroti pašvaldības saistošie noteikumi. Turklāt likumdevējs vairākkārt ir aktualizējis jautājumu par Valsts policijas struktūrvienības – Kārtības policijas – funkciju nodošanu pašvaldības policijai. Pašvaldības budžetā policijas darbības nodrošināšanai paredzēts nedaudz virs 1%, pamatā tās ir policijas darbinieku algas un degvielas izdevumi.

Rolands Grants

Kāpēc pie skolas nav ātruma ierobežojama zīmes kaut kādas, guļošie policisti? Kā viņš darbojas - tas rada briesmas bērniem. Mēs Jums maksājam, atrisiniet šo problēmu. Skolnieki skraida, luksafors slēdzas iekšā ārā, kur pat vadītjam nav izredzes sabremzēties, kad kādu sabrauks tad domās - tipiska latvieša domāšana!
Pie Pļaviņu novada ģimnāzijas un Rīgas
ielā uzstādītie transportlīdzekļu ātruma mērīšanas displeji sniedz informatīvu brīdinājumu autovadītājiem par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Šīs mērierīces ir uzstādītas, lai pozitīvā veidā pievērstu autovadītāju uzmanību, kā arī liktu aizdomāties par braukšanas paradumiem ikdienā. Drošības pastiprināšanas nolūkā pie Pļaviņu novada ģimnāzijas esošais displejs ir savienots ar luksofora iekārtu. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja transportlīdzekļa vadītājs pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, luksoforā automātiski iedegas aizliedzošais signāls. Arī Pļaviņu novada domi uztrauc ceļu satiksmes noteikumu neievērošanas problēma. Diemžēl saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Ceļu satiksmes likums”, braukšanas ātruma ievērošanu ir tiesīga kontrolēt tikai Valsts policija ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm (rokas, stacionārajiem un pārvietojamiem radariem). Pļaviņu novada dome 2014. gadā ir vērsusies Iekšlietu ministrijā ar priekšlikumu izdarīt grozījumus normatīvajos aktos un piešķirt tiesības pašvaldībām kontrolēt transportlīdzekļu atļauto braukšanas ātrumu. Pļaviņu novada dome ir gatava no pašvaldības budžeta līdzekļiem segt radara iegādes un uzturēšanas izdevumus, bet diemžēl šis priekšlikums joprojām nav atbalstīts. Tāpat Pļaviņu novada dome ir vairākkārtēji vērsusies pie Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa ar lūgumu nodrošināt biežākas ceļu policijas patruļas Pļaviņu novadā. Pašvaldības policija veic regulāras patruļas pie Pļaviņu novada ģimnāzijas un organizē informatīvus pasākumus par ceļu satiksmes drošību Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem. Latvijas Republikas likums „Civillikums” uzliek par pienākumu vecākiem līdz pilngadības sasniegšanai rūpēties par bērna drošību. Tāpēc aicinām arī Jūs bērniem regulāri atgādināt ceļu satiksmes noteikumus un uzvedību atbilstoši sabiedrībā pieņemtajām normām. Attiecībā uz Jūsu iebildi par to, ka transportlīdzekļa vadītājam nav iespējams sabremzēties pie luksoforiem, daru zināmu, ka saskaņā ar “Ceļu satiksmes noteikumiem” transportlīdzekļa vadītāja pienākums ir darīt visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, it sevišķi mazāk aizsargātie (gājēji un velosipēdu vadītāji). Transportlīdzekļu kustības ātrumu ierobežojošo vaļņu izbūve ir radikāls pasākums ātruma ierobežošanai pilsētās un apdzīvotās vietās. Saskaņā ar Latvijas valsts standarta LVS 99 “Ātrumvaļņu izvietošanas aizliegumi” ātrumvaļņus nav atļauts izvietot uz apdzīvoto vietu maģistrālajām un tranzīta ielām. Ņemot vēra to, ka Daugavas iela atbilst šim nosacījumam, ātrumvalni izbūvēt ir aizliegts.

Vita Spuļi

Labdien! Kāpēc netiek informētas visas daudzbērnu ģimenes, ja kaut kas tiek piešķirts šādām ģimenēm? Pļaviņu novada domē tika saņemts piedāvājums no Jēkabpils Kultūras pārvaldes par Operas dienu koncertuzvedumu visai ģimenei “Mūzikas skaņas”, kas norisināsies Jēkabpilī, Krustpils brīvdabas estrādē 2016. gada 24. jūlijā. Biļešu cenas bija EUR 4 , EUR 6 , EUR 8, ģimenes draudzīgā biļete (4 - 6 cilvēkiem) maksāja EUR 15, ģimenes draudzīgā biļete (7 - 8 cilvēkiem) maksāja EUR 18. Pļaviņu novadā kopā ir 52 daudzbērnu ģimenes. Šaubos, ka visas 52 ģimenes tika informētas.
Varam paskaidrot, ka Pļaviņu novada do
mē tika pieņemts lēmums atbalstīt daudzbērnu ģimenes, kurās ir 4 un vairāk bērni, līdz ar to šīm ģimenēm tika piedāvātas biļetes. Autobuss tika piedāvāts tām ģimenēm kurām nav sava transporta.

Lapas