JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Kristīne Zaleska

Labdien. Sakiet lūdzu, kāpēc vairs nenotiek dejošana mazajiem pirmskolas bērniem? Cik atceros,tad šis pasākums tika finansēts no domes puses un bija bezmaksas. Kas mainījās? Vai pietrūka finansējuma vai skolotāja pati nolēma aiziet? Jo deju nodarbības bija iecienītas, kaut retas un tā pēkšņi pazuda vispār. Paldies
Labdien!
Deju skolotāja šobrīd atrodas dekrēta atvaļinājumā un tiek meklēts jauns pedagogs. Līdzko būs pulciņam atrasts vadītājs, nodarbības atsāksies.

Aigars Voits

Labdien! Interesētu,kad tad Daugavā sāks zāģēt ledu,lai nebūtu plūdu Pļaviņu pilsētā?Cik atceros,tad zāģis ledus zāģēšanai tika iegādāts,un ne par mazu naudu,solot ka pilsētā plūdu nebūs.Nu tad šīs ieceres apgalvotāji to arī pierādiet!Ja nevarat.tad paskaidrojiet kādēļ pirkāt?
Labdien!
Izveidojušos vižņu dēļ ledus zāģēšana šobrīd nav iespējama. Zāģis tiks izmantots, kad ledus masa būs viendabīga.

Аннина Золото

Precizējums jautājumam: Saistībā ar Zemgales apgabaltiesas 2014.gada spriedumu lietā Nr. C07076013 par civillietu /V.S. prasībā pret /juridiska persona- Pļaviņu novada dome/ par izteikto rājienu atcelšanu, par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un atjaunošanu darbā, par neizmaksātās darba samaksas un samaksas par piespiedu darba kavējuma piedziņu, kas ierosināta sakarā ar atbildētājas apelācijas sūdzību par Aizkraukles rajona tiesas 2014.gada 11.aprīļa spriedumu. Kā arī citiem tiesvedības procesiem (šāda informācija noteikti ir pieejama arhīvā par tiesvedības procesiem Pļaviņu novada domē vai arī ir pieprasāma saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10.panta kārtībā) Kāpēc no Pļaviņu novada domes budžeta tika izmaksāta atlīdzība Pļaviņu novada domes pārstāvjiem zvērinātiem advokātiem tiesvedības procesos, vai tas nav pretrunā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 9.1 panta pirmās daļas nosacījumiem, kas nosaka ierobežojumus attiecībā uz līgumu slēgšanu jautājumos, kuru risināšana ietilpst iestādes amatpersonu vai darbinieku pienākumos, kur noteikts, ka publiskai personai aizliegts slēgt līgumus par pakalpojumiem jautājumos, kuru risināšana ietilpst attiecīgās institūcijas amatpersonas vai darbinieka pienākumos. Ņemot vērā, ka Pļaviņu novada domē ir jurista štata vienība.
Novada domes jurista tiešie darba pienāk
umi saistīti ar ikdienas juridisko dokumentu un jautājumu kārtošanu. Darba apjoma vai specifikas dēļ atsevišķos gadījumos var tikt piesaistīti citi vai papildus speciālisti.

Аннина Золото

Jautājums: Kāpēc no Pļaviņu novada domes budžeta tika izmaksāta atlīdzība Pļaviņu novada domes pārstāvjiem zvērinātiem advokātiem tiesvedības procesos, vai tas nav pretrunā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 9.1 panta pirmās daļas nosacījumiem, kas nosaka ierobežojumus attiecībā uz līgumu slēgšanu jautājumos, kuru risināšana ietilpst iestādes amatpersonu vai darbinieku pienākumos, kur noteikts, ka publiskai personai aizliegts slēgt līgumus par pakalpojumiem jautājumos, kuru risināšana ietilpst attiecīgās institūcijas amatpersonas vai darbinieka pienākumos. Ņemot vērā, ka Pļaviņu novada domē ir jurista štata vienība.
Labdien!
Lūdzu, precizējiet, par kādiem tiesvedības procesiem ir jautājums?

Diana Pilskalne

Labdien! Kāpēc novada mājaslapā nav atsevišķa sadaļa - izglītība, kurā varētu atrast visu nepieciešamo info par mācību iestādēm novadā un to aktualitātēm. Tā vietā informācija tiek paslēpta tā , ka nav iespējams uzreiz neko atrast. Jebkuras citas pašvaldības mājaslapā informācija par izglītību tiek atsevišķi izcelta!!
Labdien! Paldies par jautājumu!
Izglītības sadaļa ir izveidošanas un informācijas sagatavošanas procesā, februāra laikā būs pieejama mājas lapā. Ppaildināts 01.03. - Mājas lapa tiek pilnveidota, informācija tiek apkopota un drīzumā būs pieejama.

Аннина Золото

2017.gada novembra sākumā Pļaviņu mājaslapā uzdevu jautājumu, kad tiks veikti grozījumi Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumos”, izslēdzot 19.1 un 19.2 punktus, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi. Uz ko tika saņemta atbilde: Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 15 "Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi" ir sagatavoti un tiks izskatīti kārtējā domes sēdē 2017. gada 30. novembrī. Pļaviņu novada mājaslapā sadaļā: Saistošo noteikumu projekti, ir pieejami 2017.gada 30.novembra grozījumi Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”. Atbilstoši 2017.gada 30.novembra Pļaviņu novada domes sēdes protokolam Nr.21 Darba kārtībā šāda jautājuma nav. Taču tikai 2017.gada 28.decembrī Pļaviņu novada domes sēdes protokolā Nr.22 ir norādīts, ka Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu Nr. 55 “Par saistošo noteikumu Nr. 15 „Grozījumi Pļaviņu novada domes 2010. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 „Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu”. Ņemot vērā, ka 2017.gada 1.novembrī un 27.12.2017. tika saņemts ieteikums veikt grozījumus 2010. gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 „Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” un svītrot noteikumus, kuri noregulēti ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem. Kurā no Pļaviņu novada domes sēdēm tad tika izskatīts jautājums par grozījumiem Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumos”, izslēdzot 19.1 un 19.2 punktus, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi. Un kad tie beidzot stāsies spēkā?
Pļaviņu novada dome informē, ka grozījum
i saistošajos noteikumos Nr. 15 "Grozījumi Pļaviņu novada domes 2019. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi"" tika apstiprināti 2017. gada 28. decembra domes sēdē (lēmums Nr. 55, protokols Nr. 22). Saistošo noteikumu grozījumi tika nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai. Saņemts pozitīvs atzinums. Pēc tā saņemšanas Pļaviņu novada dome publicēs saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu kārtējā pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā "Pļaviņu Novada Ziņas". Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā. Pēc to stāšanās spēkā noteikumi tiks publicēti pašvaldības mājas lapā internetā.

Lapas