JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Intars Teterovskis

Labdien! Vakar, 19.04.2018 PII “Bērziņš”, bija sasaukta bērnu vecāku sanāksme kurās mērķis - praktiski bija tikai paziņot, ka iestāde būs slēgta jūnija un jūlija mēnesi un PII ”Jumītis” ir tikai 20 brīvas vietas. PII "Bērziņš" apmeklē praktiski vairāk kā 60 bērni. Prieks par to, ka iestādēs notiek ilgi gaidītais remonts, BET tajā pašā laika, laicīgi nav domāts par risinājumu kā nodrošināt nodarbības bērniem remonta laikā. Šajā gadījumā rodas jautājumi. 1. Kura amatpersona organizē un plāno remontdarbus? 2. Kāpēc daļa elektroinstalācijas darbi nav ieplānoti 2017. gada vasarā? Konkrētāk - kā domā novilt kabeli NYM-J-1-5x6 zem apmetuma nebojājot iepriekšēja gada remontu, kas ir veikts gaiteņa telpās ? Un vai šāda rīcība nav līdzekļu nelietderīga izmantošana? 3. Kāpēc nav ieplānota telpu pienācīga vēdināšana (ventilācijas izbūve)? Jo par šo ir runāts neskaitāmās reizes? Ienākot bērnudārzā no rīta var pateikt kas būs pusdienās jau pēc smakas! 4. Kāda ir bijusi komunikācija ar PII vadību, lai risinātu jautājumu par nodarbībām remonta laika? t.i. pagaidu “bērnudārza” telpu organizēšana pašvaldības īpašumos. komunikācija ar blakus novadu PII par pieejamajām vietām, utt! 5. Ka var garantēt remonta darbu pabeigšanu 2 mēnešu laikā ja iepirkumā līguma projekta ir norādīts:” 8.2. IZPILDĪTĀJS 3(trīs) mēnešu laikā pabeidz darbu un nodod Objektu. Darba izpildes termiņā ir iekļauta Darba pieņemšana un būves nodošana – pieņemšana.” 6. Kā tiks nodarbināti remonta laika PII darbinieki, 1 mēnesis atvaļinājumi, bet otrs mēnesis? 7. Vai Pļaviņu novada dome ir gatava kompensēt izdevumus tiem bērnu vecākiem kuriem netiks nodrošināta vieta PII, un nāksies izmantot aukles pakalpojumus, lai paši varētu apmeklēt darbu? ATGĀDINU. Izglītības likums 55.pants. Izglītojamā tiesības Izglītojamam ir tiesības: 1) uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi; 1.pielikums Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.533 Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas paraugs III. Izglītības programmas īstenošanas plāns 17. Izglītības iestāde katru gadu no 1.jūnija līdz 31.augustam nodrošina darbu vasaras periodam, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību.
Labdien! Paldies par jautājumiem.
Vispirms vēlamies uzsvērt, ka visi darbi un remonti novadā tiek veikti, lai uzlabotu sadzīves un ikdienas apstākļus, veidotu mūsdienīgu, pievilcīgu vidi, rūpētos par īpašumu un tiem, kas tos apdzīvo. Katru gadu līdzekļi tiek ieguldīti arī novada izglītības iestādēs ar mērķi radīt bērniem piemērotus apstākļus mācībām, radošām nodarbībām, sportiskām aktivitātēm. Diemžēl remontdarbi vienmēr saistās ar īslaicīgām neērtībām un ierastās kārtības izmaiņām. Lai sagādātu pēc iespējas mazāk neērtību, par darbu veikšanas periodu izvēlēta vasaru, kad mācību process nenotiek. Atbildot uz Jūsu jautājumiem: 1. Sastādot ikgadējo budžetu, iestāžu vadītāji sagatavo un iesniedz domē budžeta pieprasījumu, kurā pamato nepieciešamo finansējumu, plānotos darbus, ieguldījumus konkrētajā iestādē. Iespēju robežās finansējums tiek piešķirts un budžets apstiprināts domes sēdē. Darbi konkrētajā gadā tiek plānoti un organizēti piešķirtā finansējuma ietvaros. 2. Ja remontdarbus pieejamā finansējuma robežās veic un plāno pakāpeniski, šādas situācijas ir neizbēgamas. Uzsākot darbus un vienojoties ar būvnieku, tiks pieņemts optimālākais risinājums darbu veikšanai. 3. Jautājums par ventilāciju vēlreiz tiks aktualizēts un risināts. 4. Remontdarbi PII “Bērziņš” notiks vasarā, lai netiktu traucēts izglītības process. Bērnudārzos, tāpat kā citās izglītības iestādēs, mācību process notiek no 1. septembra līdz 31. maijam. Vasaras periodā izglītības programmas netiek īstenotas, bērniem ir rotaļnodarbības un kvalitatīva pieskatīšana. Arī blakus esošajās pašvaldībās pirmsskolas izglītības iestādes sastopas ar šādām pašām problēmām. 5. Ir plānots, ka divu grupiņu remonts PII “Bērziņš” tiks īstenots divu mēnešu laikā. Jaunās jeb papildus grupas telpu izbūve tiks veikta augustā. Tā būs telpa ar atsevišķu izeju, remontdarbi netraucēs bērniem apmeklēt bērnudārzu un izmantot citas grupu telpas, taču precīzie remontdarbu termiņi būs zināmi pēc būvdarbu līguma noslēgšanas. Šobrīd norit iepirkuma process. 6. Bērnudārza darbinieki izmantos atvaļinājumus, jo pedagogu atvaļinājums ir 2 mēneši. Tehniskie darbinieki jūnijā dosies atvaļinājumā, bet jūlijā strādās citos novada bērnudārzos, aizvietojot atvaļinājumā esošos kolēģus. Grafiki jau izveidoti. 7. Izglītības iestādēs mācību process notiek no 1. septembra līdz 31. maijam, tādējādi izglītības programmas apguve netiks traucēta, jo remontdarbi notiks vasarā.

Līga Gūtmane

Kā Pļaviņu novadā tiek organizēta lielo atkritumu, piemēram, vecu mēbeļu, matraču u.tml., savākšana? Vai tos iespējams kaut kur nodot?
Labdien!
Par lielgabarīta atkritumu izvešanu un pakalpojuma maksu var vienoties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, zvanot 65133060.

Intars Teterovskis

Jautājums par novērošanas kamerām kas ir uzstādītas lai novērotu Daugava esošo situāciju. Vai nav iespējams šīs kameras palaist tiešraide caur Pļaviņu novada mājas lapu? Tas dotu iespēju Pļaviņu novada iedzīvotājiem novērtēt esošo situāciju Daugava neizejot no mājas un papildus piesaistītu citu Latvijas iedzīvotāju uzmanību Pļaviņām.
Labdien!
Uz Daugavu vērstās kameras uzstādījis AS "Latvenergo". Pašvaldība nosūtījusi vēstuli ar jautājumu par iespēju kameru tiešraidēm piekļūt caur mājas lapu www.plavinunovads.lv. Gaidām atbildi!

Kristīne Zaleska

Labdien. Sakiet lūdzu, kāpēc vairs nenotiek dejošana mazajiem pirmskolas bērniem? Cik atceros,tad šis pasākums tika finansēts no domes puses un bija bezmaksas. Kas mainījās? Vai pietrūka finansējuma vai skolotāja pati nolēma aiziet? Jo deju nodarbības bija iecienītas, kaut retas un tā pēkšņi pazuda vispār. Paldies
Labdien!
Deju skolotāja šobrīd atrodas dekrēta atvaļinājumā un tiek meklēts jauns pedagogs. Līdzko būs pulciņam atrasts vadītājs, nodarbības atsāksies.

Aigars Voits

Labdien! Interesētu,kad tad Daugavā sāks zāģēt ledu,lai nebūtu plūdu Pļaviņu pilsētā?Cik atceros,tad zāģis ledus zāģēšanai tika iegādāts,un ne par mazu naudu,solot ka pilsētā plūdu nebūs.Nu tad šīs ieceres apgalvotāji to arī pierādiet!Ja nevarat.tad paskaidrojiet kādēļ pirkāt?
Labdien!
Izveidojušos vižņu dēļ ledus zāģēšana šobrīd nav iespējama. Zāģis tiks izmantots, kad ledus masa būs viendabīga.

Аннина Золото

Precizējums jautājumam: Saistībā ar Zemgales apgabaltiesas 2014.gada spriedumu lietā Nr. C07076013 par civillietu /V.S. prasībā pret /juridiska persona- Pļaviņu novada dome/ par izteikto rājienu atcelšanu, par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un atjaunošanu darbā, par neizmaksātās darba samaksas un samaksas par piespiedu darba kavējuma piedziņu, kas ierosināta sakarā ar atbildētājas apelācijas sūdzību par Aizkraukles rajona tiesas 2014.gada 11.aprīļa spriedumu. Kā arī citiem tiesvedības procesiem (šāda informācija noteikti ir pieejama arhīvā par tiesvedības procesiem Pļaviņu novada domē vai arī ir pieprasāma saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10.panta kārtībā) Kāpēc no Pļaviņu novada domes budžeta tika izmaksāta atlīdzība Pļaviņu novada domes pārstāvjiem zvērinātiem advokātiem tiesvedības procesos, vai tas nav pretrunā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 9.1 panta pirmās daļas nosacījumiem, kas nosaka ierobežojumus attiecībā uz līgumu slēgšanu jautājumos, kuru risināšana ietilpst iestādes amatpersonu vai darbinieku pienākumos, kur noteikts, ka publiskai personai aizliegts slēgt līgumus par pakalpojumiem jautājumos, kuru risināšana ietilpst attiecīgās institūcijas amatpersonas vai darbinieka pienākumos. Ņemot vērā, ka Pļaviņu novada domē ir jurista štata vienība.
Novada domes jurista tiešie darba pienāk
umi saistīti ar ikdienas juridisko dokumentu un jautājumu kārtošanu. Darba apjoma vai specifikas dēļ atsevišķos gadījumos var tikt piesaistīti citi vai papildus speciālisti.

Lapas