JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Аннина Золото

Jautājums: Kāpēc no Pļaviņu novada domes budžeta tika izmaksāta atlīdzība Pļaviņu novada domes pārstāvjiem zvērinātiem advokātiem tiesvedības procesos, vai tas nav pretrunā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 9.1 panta pirmās daļas nosacījumiem, kas nosaka ierobežojumus attiecībā uz līgumu slēgšanu jautājumos, kuru risināšana ietilpst iestādes amatpersonu vai darbinieku pienākumos, kur noteikts, ka publiskai personai aizliegts slēgt līgumus par pakalpojumiem jautājumos, kuru risināšana ietilpst attiecīgās institūcijas amatpersonas vai darbinieka pienākumos. Ņemot vērā, ka Pļaviņu novada domē ir jurista štata vienība.
Labdien!
Lūdzu, precizējiet, par kādiem tiesvedības procesiem ir jautājums?

Diana Pilskalne

Labdien! Kāpēc novada mājaslapā nav atsevišķa sadaļa - izglītība, kurā varētu atrast visu nepieciešamo info par mācību iestādēm novadā un to aktualitātēm. Tā vietā informācija tiek paslēpta tā , ka nav iespējams uzreiz neko atrast. Jebkuras citas pašvaldības mājaslapā informācija par izglītību tiek atsevišķi izcelta!!
Labdien! Paldies par jautājumu!
Izglītības sadaļa ir izveidošanas un informācijas sagatavošanas procesā, februāra laikā būs pieejama mājas lapā. Ppaildināts 01.03. - Mājas lapa tiek pilnveidota, informācija tiek apkopota un drīzumā būs pieejama.

Аннина Золото

2017.gada novembra sākumā Pļaviņu mājaslapā uzdevu jautājumu, kad tiks veikti grozījumi Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumos”, izslēdzot 19.1 un 19.2 punktus, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi. Uz ko tika saņemta atbilde: Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 15 "Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi" ir sagatavoti un tiks izskatīti kārtējā domes sēdē 2017. gada 30. novembrī. Pļaviņu novada mājaslapā sadaļā: Saistošo noteikumu projekti, ir pieejami 2017.gada 30.novembra grozījumi Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”. Atbilstoši 2017.gada 30.novembra Pļaviņu novada domes sēdes protokolam Nr.21 Darba kārtībā šāda jautājuma nav. Taču tikai 2017.gada 28.decembrī Pļaviņu novada domes sēdes protokolā Nr.22 ir norādīts, ka Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu Nr. 55 “Par saistošo noteikumu Nr. 15 „Grozījumi Pļaviņu novada domes 2010. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 „Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu”. Ņemot vērā, ka 2017.gada 1.novembrī un 27.12.2017. tika saņemts ieteikums veikt grozījumus 2010. gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 „Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” un svītrot noteikumus, kuri noregulēti ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem. Kurā no Pļaviņu novada domes sēdēm tad tika izskatīts jautājums par grozījumiem Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumos”, izslēdzot 19.1 un 19.2 punktus, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi. Un kad tie beidzot stāsies spēkā?
Pļaviņu novada dome informē, ka grozījum
i saistošajos noteikumos Nr. 15 "Grozījumi Pļaviņu novada domes 2019. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi"" tika apstiprināti 2017. gada 28. decembra domes sēdē (lēmums Nr. 55, protokols Nr. 22). Saistošo noteikumu grozījumi tika nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai. Saņemts pozitīvs atzinums. Pēc tā saņemšanas Pļaviņu novada dome publicēs saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu kārtējā pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā "Pļaviņu Novada Ziņas". Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā. Pēc to stāšanās spēkā noteikumi tiks publicēti pašvaldības mājas lapā internetā.

Аннина Золото

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 26.panta otrās daļas nosacījumiem, domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski pieejami. Domes lēmumus publicē pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 37.panta pirmās daļas nosacījumiem, domes sēdes gaitu protokolē. Domes sēdes ieraksta audioformātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 37.panta otrās un trešās daļas nosacījumiem, protokolu paraksta sēdes vadītājs un pašvaldības administrācijas darbinieks — sēdes protokolētājs. Protokolu paraksta ne vēlāk kā piektajā darbdienā pēc sēdes, norādot parakstīšanas datumu. Domes pieņemtos lēmumus paraksta sēdes vadītājs. Jautājums ir par to, kad šis regulējums tiks ievērots, jo, piemēram, uz doto brīdi 2018.gada 2.februārī Pļaviņu mājaslapā ir publiskots tikai 2017.gada 28.decembra Domes sēdes protokols, kas arī netika publiskots ievērojot noteiktos termiņus.
Tehnisku iemeslu dēļ informācijas ieviet
ošana aizkavējās.

яєьєка іћапөңа

Labdien, vēlētos uzzināt kādi ir Pļaviņu novada ieguvumi no ES, vai arī kur tos var atrast.
Labdien! Jautājums ir ļoti apjomīgs.
Projektu, kas īstenoti ar Eiropas Savienības atbalstu, šo gadu laikā bijis ļoti daudz. Ar tiem var iepazīties pašvaldības publiskajos pārskatos. Piem., šeit pieejama informācija par 2016. gadā īstenotiem projektiem ar Valsts un ES atbalstu: http://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/photo_and_files/dokumenti/pub_parskati/publiskais-parskats-2016_gala.pdf. Līdzīgi var aplūkot visus gada pārskatus no 2007.-2016. gadam: http://www.plavinunovads.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-parskati

Normunds Gravitis

Sveiki. Cik vajag litrus izdzet spirta vai nopīpēt kilogramus zāles lai piedirstu 5 tonnas sūdu diennaktī?
Labdien! Ar Ministru kabineta noteikumi
em par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un apsaimniekošanu var iepazīties šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=291947

Lapas