JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Koļa Bahromkins

Labvakar !Gribu noskaidrot vai mazajiem berniem bus eglite??
Labdien!
Jā, Ziemassvētku pasākums bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes, notiks 22. decembrī. Informācija sekos!

Аннина Золото

Labdien, vēlētos uzzināt, kad tiek plānots veikt grozījumus saistībā par Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 19.1 un 19.2 punktiem, kuros ir noteikts, ka: “Par trokšņošanu, tas ir, personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut troksni, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Pļaviņu novada domi, un troksnim nav pastāvīgs raksturs,- uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 142, bet juridiskajām personām no EUR 71,00 līdz EUR 285,00”; “Par trokšņošanu, tas ir, personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut troksni, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Pļaviņu novada domi, un troksnim nav pastāvīgs raksturs, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā no lēmuma par soda uzlikšanu pieņemšanas dienas, neatkarīgi no pārkāpuma izdarīšanas laika, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no EUR 142,00 līdz EUR 285,00, bet juridiskajām personām no EUR 285,00 līdz EUR 427,00”. Ņemot vērā VARAM skaidrojumu, ka likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus jautājumos par sabiedrisko kārtību, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos. Satversmes tiesa 2014.gada 12.decembra spriedumā lietā Nr.2013-21-03 secinājusi, ka jautājumus par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un traucē sabiedrisko kārtību (tātad arī apkārtējo personu mieru, iestāžu un organizāciju normālu darbību), jau ir noregulējis likumdevējs. Administratīvā atbildība par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – kodekss) 167.pantā, savukārt administratīvā akustiskā trokšņa normatīvu un vides trokšņa robežlielumu pārkāpšanu ir paredzēta kodeksa 167.1pantā. Vienlaikus Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.punkta 3.2.apakšpunkts nosaka, ka normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Līdz ar to pašvaldības dome nav tiesīga savos saistošajos noteikumos regulēt jautājumus, kas ir noregulēti ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, un jebkādā veidā mainīt tajos noteikto regulējumu neatkarīgi no tā, vai šis regulējums pieņemts autonomās vai uzdotās kompetences jomā. Ņemot vērā minēto, Pļaviņu novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 “Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 19.1 un 19.2 punkts ir prettiesisks. Kā arī, par tādu darbību veikšanu, kuras rada noteikta līmeņa troksni jebkurā diennakts laikā, ir paredzēta administratīvā atbildība – to nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.1 pants. Savukārt administratīvā atbildība par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167. pantā. Šāda veida gadījumus policisti vērtē individuāli. Taču, ja tiek konstatēts pārkāpums, praksē visbiežāk pirmajā izsaukumā tiek izteikts brīdinājums, savukārt, ja izsaukumi atkārtojas, tad ir pamats trokšņotāju saukt pie atbildības par sīko huligānismu. Savukārt par minēto pārkāpumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēts sods no 70 līdz 500 eiro apmērā.
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.
15 "Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi" ir sagatavoti un tiks izskatīti kārtējā domes sēdē 2017. gada 30. novembrī.

Madara Mola

Sveiki !Gribetu noskaidrot cik jus ilgi bersiet bedrites ciet ?Vidzemes iela , Jus tik sveti solat kad celu sataisisiet , bet ka nav ta nav .
Nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ šogad Vidze
mes ielā iesāktos remontdarbus diemžēl nav iespējams pabeigt. Tie turpināsies nākošajā gadā, kad tiks uzklāts melnais segums. Tikmēr tiks veikti ceļa pagaidu uzturēšanas darbi.

Lena Plaksina

Labdien,sakiet lūdzu kurš ir atbildīgs par asfalta segumu pagalmos? Rīgas ielas rajonā pie veikala Mini Tops un mājām Nr.13 un 15 izveidojušās milzīgas bedres. Tumšā dienas laikā ir problēmātiski izbraukt ar mašīnu un ejot kājām var palikt bez tām((((
Jūsu jautājums izskatīts, situācija apse
kota un tuvākajā laikā tiks veikts pagalma remonts, likvidējot bedres.

Vita Spuļi

Labdien! Sakiet, lūdzu, kāpēc skolā bērniem pie pusdienām dzēriens tiek pasniegts plānajās plastmasa glāzītēs? Vai tiešām neviens to nesaprot ka tā glāze šķobas un lokas un plīst? cik izdevīgi ir piepirkt tādas glāzes bērnu vajadzībām? vai tad nevar izmantot normālas glāzes?
Labdien! Paldies par jautājumu. No uzņ
ēmuma, kas nodrošina ēdināšanu Pļaviņu novada ģimnāzijā saņemta sekojoša atbilde: "Vienreizlietojamās glāzes skolas ēdnīcā tiek izmantotas vairāku iemeslu dēļ: 1) Tā kā bērni arī ēdamzālē ir ļoti aktīvi, no apgāšanās un kritieniem nav pasargāti neviena materiāla trauki. Katrs kritiens stikla glāzei (gadījumā, ja tā tomēr nesaplīst) rada bojājumus, robiņus uz malām. Tas ir bīstami veselībai. Lai nodrošinātu, ka bērni nesagriežas vai nesavainojas, ik dienu būtu jāizmet un no jauna jāiepērk noteikts daudzums glāžu. Tā kā ēdināšanas pakalpojumu cena nav mainījusies daudzus gadus, bet citas izmaksas cēlušās vairākkārtīgi, šādu risinājumu (jaunu glāžu iegādi katru dienu) piedāvāt diemžēl nevaram. 2) Otrs iemesls ir ātrums. Darbiniekiem jāspēj ātri novākt, nomazgāt un no jauna galdus uzklāt. Glāžu mazgāšana un slaucīšana šos darbus krietni aizkavē. Estētisku iemeslu dēļ glāzes nedrīkst tikai nomazgāt un ļaut tām nožūt, tās noteikti ir jānoslauka. Ļoti ceram uz vecāku sapratni un aicinām bērnus uz apdomīgu uzvedību ēdamzālē. Katra ēdienreize paredzēta tās izbaudīšanai, arī skolā pusdienām atvēlēts gana daudz laika, lai process noritētu mierīgi un bez steigas, netraucējot citus pusdienotājus un neradītu citas "avārijas" situācijas."

Agrita Podniece

Labdien, Vai zemes īpašnieks (Pļavu ielā 3) drīkst aizbērt ielas grāvi, lai ūdens krātos uz ielas un bojātu tās segumu? Vai ielām nav nekādas aizsargjoslas? Kas pilsētā kontrolē šādas darbības?
Labdien! Pļaviņu novada domē saņemts Jū
su jautājums par grāvja aizbēršanu Pļavu ielā. Pļaviņu novada dome sazinājās ar būvdarbu veicēju un noskaidroja, ka Pļavu ielā tiks veikti zemes planēšanas darbi un notiks teritorijas labiekārtošana. Būvniekam tika uzdots atjaunot pašvaldībai piederošā novadgrāvja funkcionalitāti.

Lapas