Kāzu gadadienu, kūmu reģistrācija

Kāzu gadadienu, kūmu reģistrācija
Pakalpojuma īss apraksts
Kāzu jubileju svinīga reģistrācija, kūmu svinīga reģistrācija.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Jāiesniedz iesniegums (rakstāms brīvā formā)
  2. Jāuzrāda kāzu jubilāru laulības apliecība vai jāsniedz precīzas ziņas par laulības reģistrācijas datumu, vietu u.tml. (kāzu jubilejas reģistrācijai)
  3. Jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai jāsniedz precīzas ziņas par bērna dzimšanas laiku, vietu u.tml. (kūmu reģistrācijai).
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
  1. Pļaviņu novada domes lēmums Nr.10 (prot.Nr.18; 29.12.2016.) "Cenrādis maksas pakalpojumiem Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā”.
Pakalpojuma maksa

Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi:

  • Svinīga kāzu gadadienu, kūmu reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļā (Tradīciju zālē) – 65,21 euro/32,61 euro*/ 19,56 euro**/ 0,00 euro***.
  • Svinīga kāzu jubileju, kūmu reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas (Tradīciju zāles) telpām – 99,03 euro/49,52*/ 29,71 euro**/0,00 euro***.

*Maksa tiek samazināta par 50%, ja kāzu jubilāru dzīvesvieta ir deklarēta Pļaviņu novadā ne mazāk kā 3 mēnešus pirms kāzu gadadienas datuma.

**Maksa par svinīgu kūmu reģistrāciju tiek samazināta par 70 %, ja bērnam, kuram tiek reģistrētas kūmas (vai vismaz vienam no viņa vecākiem) dzīvesvieta ir deklarēta Pļaviņu novadā ne mazāk kā 3 mēnešus pirms kūmu reģistrācijas datuma.

*** No maksas par kāzu gadadienas reģistrāciju ir atbrīvoti Zelta, Smaragda, Dimanta kāzu jubilāri, ja viņu deklarētā dzīvesvieta Pļaviņu novadā ir vismaz 1 gadu pirms kāzu gadskārtas.

Pakalpojuma saņemšana
Svinīgā reģistrācija tiek piedāvāta Dzimtsarakstu nodaļas Tradīciju zālē - Pļaviņu novada Klintaines pagasta pārvaldes ēkā (“Kūlīšos”, Stukmaņos, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā).
 
Pēc personu lūguma reģistrācija var notikt citā piemērotā vietā pēc vienošanās
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Pēc 4 nedēļām no iesnieguma iesniegšanas.
Pašvaldības kontaktpersona
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vija Liepiņa, tel.nr. 651 33865, mob.tel.nr. 28616815, e-pasts: dzimtsaraksti@plavinas.lv;
Iesnieguma veidlapa