Laulības reģistrēšana

Laulības reģistrēšana
Pakalpojuma īss apraksts
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga, abu parakstītu kopīgu iesniegumu un laulības reģistrācijai nepieciešamos dokumentus. Iesniedzot iesniegumu personīgi, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Iesniedzot iesniegumu elektroniski, iesniegumam jābūt abu iesniedzēju parakstītam ar drošiem elektroniskajiem parakstiem.
 
Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.
 
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar abu iesniedzēju (līgavas un līgavaiņa) drošiem elektroniskajiem parakstiem, uz dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pastu: dzimtsaraksti@plavinas.lv.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Iesniegums, uzrādot personas apliecinošus dokumentus (iesniegumu iesniedzot klātienē).
 
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā, iesniedzot iesniegumu, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem (var neuzrādīt, ja par iepriekšējās laulības izbeigšanu (vietu, laiku) tiek sniegtas precīzas ziņas, kuras atbilst Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām):
 • bijušā laulātā miršanas apliecību;
 • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
Ārzemnieks papildus iepriekš minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.
 
MK noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodevu.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
 1. Civillikums
 2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
 3. MK 18.09.2013. noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
 4. MK noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodevu”
 5. Pļaviņu novada domes lēmums Nr.10 (prot.Nr.18; 29.12.2016.) “Cenrādis maksas pakalpojumiem Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā”
Pakalpojuma maksa
1. Valsts nodeva - 14.00 eiro.
 
No valsts nodevas atbrīvo:
- personu ar I vai II invaliditātes grupu;
- personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
- personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
- bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
 
2. Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi:
 1. Laulības reģistrācija bez svinīgas ceremonijas Dzimtsarakstu nodaļas telpās (Tradīciju zālē) – nav;
 2. Laulības reģistrācija bez svinīgas ceremonijas ārpus Dzimtsarakstu nodaļas (Tradīciju zāles) telpām- 20,96 euro
 3. Svinīga laulību (kā arī kāzu jubileju, kūmu reģistrācija) ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā (Tradīciju zālē) – 65,21 euro/32,61 euro*
 4. Svinīga laulību (kā arī kāzu jubileju, kūmu reģistrācija) ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas (Tradīciju zāles) telpām – 99,03 euro/49,52*

*Maksa tiek samazināta par 50%, ja viena vai abu laulājamo vai jaunlaulāto vecāku pamatdzīvesvieta ir deklarēta Pļaviņu novadā ne mazāk kā 3 mēnešus nepārtraukti pirms laulību reģistrācijas datuma.

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā vai citā vietā Pļaviņu novada  teritorijā ārpus nodaļas telpām saskaņā ar vienošanos 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Pašvaldības kontaktpersona
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vija Liepiņa, tel.nr. 651 33865, mob.tel.nr. 28616815, e-pasts: dzimtsaraksti@plavinas.lv;
Iesnieguma veidlapa