Nekustamā īpašuma iznomāšana

Nekustamā īpašuma iznomāšana

Pakalpojuma īss apraksts

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, pašvaldībā iesniedz iesniegumu.

Nomas līgums par Pļaviņu novada pašvaldībai  piederošā nekustamā īpašuma iznomāšanu tiek noslēgts, pamatojoties uz attiecīgu Pļaviņu novada domes lēmumu, kurā noteikts iznomāšanas mērķis un citi iznomāšanas noteikumi.

Pakalpojuma saņēmējs Fiziska un juridiska persona
Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;

Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;

Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Iesniegums
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

22.10.2009. saistošiem noteikumiem Nr. 6 „Par Pļaviņu novada teritorijas plānojumu”.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas.

Par atkārtotu lēmumu par nekustamā īpašuma iznomāšanu pašvaldības nodeva EUR 0,70 (Pļaviņu novada domes 2012.gada 27.septembra saistošie noteikumi nr.17 „Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām”).

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
 
Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
 
Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Viens mēnesis
Pašvaldības kontaktpersona
Īpašumu nodaļa, tel.65133855, 29388675.
Iesnieguma veidlapa