Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana, maiņa

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana, maiņa

Pakalpojuma īss apraksts

Lietošanas mērķi nosaka, ja:

 1. tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;
 2. zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.

Lietošanas mērķa maiņu ierosina:

 1. ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
 2. zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
 3. ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies:
 1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
 2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcas ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;

     4. ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;

     5. ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;

    6. ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;

    7. ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst MK 20.06.2006.not.Nr.496 IV nodaļā minētajām prasībām.

 Pakalpojuma saņēmējs Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona.
Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;

Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;

Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 1. iesniegums,
 2. īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments,
 3. zemes vienības robežu plāns un zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas,
 4. pilnvarotajām personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (jāuzrāda oriģināli vai apliecinātas kopijas).
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”;

Pļaviņu novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošie noteikumi Nr.6 „Par Pļaviņu novada teritorijas plānojumu”.

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas.
 
Par atkārtotu lēmumu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu pašvaldības nodeva EUR 0,70 (Pļaviņu novada domes 2012.gada 27.septembra saistošie noteikumi nr.17 „Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām”.)
Pakalpojuma saņemšana

Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;

Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;

Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Viens mēnesis
Pašvaldības kontaktpersona
Īpašumu nodaļa, tel.65133855, 29388675.
Iesnieguma veidlapa