Nomas tiesību izsole zemes vienībai „Zvirgzdi”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā

Norises datums: 
06.12.2018 - 09:00
Norises vieta: 
Sēžu zāle (5. kab.)
Sākums: 
09:00

Pļaviņu novada Pašvaldības īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisija izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli:

Objekts

Sākumcena, EUR

Augšupejošs solis, EUR

Izsoles datums un laiks

zemes vienībā, kadastra Nr. 3242 008 0092, „Zvirgzdi”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, ietilpstošās zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 3242 008 0092, 0,5097 ha noma

 

28.00

 

10.00

2018. gada 6. decembrī
plkst. 9.00

Izsole notiks Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, 5. kabinetā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2018. gada 5. decembrim plkst. 15.00.

Nomas tiesību izsoles noteikumi

Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļa