Projekta “DaugavAbasMalas” diskusija

Norises datums: 
21.08.2019 -
11:00 līdz 13:00
Norises vieta: 
Pļaviņu novada kultūras centrs, Mazā zāle
Sākums: 
11:00

2018. gadā sadarbības projektā “Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētei un veicināšanai “DaugavAbasMalas”” norisinājās Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija: ekspedīcijas komanda ar plostiem veica 352 kilometrus, pirmo reizi iekartējot tūrisma ūdensceļu visā upes garumā, tika izstrādāta viegli lietojama, interaktīva Daugavas ūdenstūrisma ceļa karte.

Līdztekus tam radījām Daugavas ūdenstūrisma ceļa zīmi un zīmes izvietošanas procesa aprakstu, izstrādājām divus pētījumus: par normatīvo regulējumu ūdensmalu attīstībā, par labās prakses piemēriem sadarbībā, kā arī pārskatu par drošības aspektiem ūdensmalu labiekārtošanā. Šī informācija ir pieejama www.daugavabasmalas.lv sadaļās “Karte” un “Noderīgi”. Vienlaikus 2018. gada rudenī Daugavas reģiona pašvaldībās notika astoņas tematiskās satikšanās, kas kopā pulcēja gandrīz 400 NVO pārstāvjus, pašvaldību vadītājus un speciālistus, uzņēmējus, jauniešus un vides ekspertus.

Turpinot satikšanos laikā iesākto, 2019. gadā projekta ietvaros noritēs Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētes pasākumi, kas, sadarbojoties pašvaldībām un vietējām rīcības grupām (turpmāk - VRG), ietver tematisko fokusa grupu diskusiju ciklu un uz to rezultātu pamata izstrādātu socioloģisko pētījumu.

Fokusa grupu diskusiju mērķa auditorijas ir VRG aktīvisti, pašvaldību amatpersonas, tūrisma uzņēmēji, amatnieki, pētnieki, politikas plānotāji, jaunieši un citas aktīvās iedzīvotāju grupas. Tiks veidots plašam lietotāju lokam pieejams “Daugavas darbu un iespēju kalendārs”, kas apkopos tradicionālus, ikgadējus Daugavas baseina kopienām svarīgus pasākumus, projektus, pieejamās finansējuma un līdzdalības iespējas. Ar šiem instrumentiem vēlamies rosināt pašvaldību, NVO un uzņēmēju centienus kopīgam un vienotam mērķim - Daugavas baseina attīstībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām būt aktīviem un iesaistīties četru fokusa grupu norisē pašvaldībās, kuras robežojas ar Daugavu. Mērķis - vienotā jautājumu ietvarā klātienē izrunāt daugaviešiem būtiskos ekonomiskā potenciāla attīstības jautājumus Daugavas baseinā. Fokusa grupu norisi vadīs Sandra Biseniece, diskusijas rezultāti tiks analizēti un publiskoti pēc viedokļa anonimitātes principa. Diskusija notiks neformālā gaisotnē, lai rosinātu brīvu viedokļu apmaiņu. 

Diskusijas gaitā domāsim par trim galvenajiem pieturas punktiem:
1. kuri faktori tieši šodien ir ekonomiskās attīstības virzītāji vai kavētāji,
2. cilvēki - dažādu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju slāņu loma, jauniešu un senioru loma ekonomiskajā attīstībā,
3. NVO loma un sabiedrības pašorganizēšanās Daugavas baseinā un sadarbība starp novadiem.

2019. gada 21. augustā plkst. 11.00 - 13.00 acinām uz tikšanos Pļaviņu novada kultūras centrā, Daugavas ielā 49, Pļaviņās, Pļaviņu novadā. Darba kārtība - šeit.

Pētījums, kurš taps šo fokusa grupu diskusiju rezultātā, tiks publiskots interneta vietnē www.daugavabasmalas.lv, sadaļā NODERĪGI, kur jau tagad var atrast gan viedokļu līderu prezentācijas, gan praktisko informāciju ūdensmalu attīstībai, gan idejas Daugavas baseina ekonomiskā potenciāla attīstības rosināšanai. 

Aizkraukles rajona partnerība