16.04.2020. tiek rīkota izsole nekustamajam īpašumam “Krēsliņi 2”, Klintaines pagastā

Publicēts: 
05.03.2020 - 09:45
Izmaiņas veiktas: 
05.03.2020 - 09:45

Pļaviņu novada dome 2020.gada 16.aprīlī izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Krēsliņi 2”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā:

Objekts

Platība

Kadastra Nr.

Sākumcena
EUR

Nodrošinājums EUR

Solis,
EUR

Izsoles sākums
16.04.2020.

Izsoles noteikumi

“Krēsliņi 2”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads

(lauksaimniecības zeme, starpgabals*)

1,00 ha

32580060054  

2200,00

220,00

50,00- augšupejošs

plkst. 16:30

*Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienību (starpgabalu) var realizēt zemesgabalu īpašnieki, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Gadījumā, ja pirmpirkuma tiesību izmantošanai pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, starp pirmpirkuma tiesīgajām personām notiks izsole.

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja ir ieskaitīta izsoles noteikumos (skatāmi mājaslapā www.plavinunovads.lv) norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 15.aprīlim plkst. 17.00, iesniedzot dokumentus Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Reģistrācijas maksa: 35,00 EUR.

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855 vai mob.29388675.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa