Aicinām pieteikties Biznesa ideju konkursam “Es varu būt uzņēmējs!”

Publicēts: 
04.09.2019 - 14:00
Izmaiņas veiktas: 
04.09.2019 - 14:00

Jau ceturto reizi Pļaviņu novada dome organizē Biznesa ideju konkursu “Es varu būt uzņēmējs!”. Tā īstenošanai 2020. gadā tiks piešķirts finansējums 10400,00 EUR no Pļaviņu novada domes budžeta līdzekļiem.

Konkursa mērķis ir sniegt pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai, sekmēt saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Pļaviņu novadā un motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai.

Biznesa ideju pieteikumus izvērtē un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem ar domes lēmumu apstiprinātā konkursa vērtēšanas komisija sešu locekļu sastāvā, ko veido pašvaldības pārstāvji.

Pieteikumi jāiesniedz Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, līdz 2019. gada 29. novembrim plkst. 15.00. Jautājumu gadījumā pretendenti var vērsties pie Pļaviņu novada domes uzņēmējdarbības speciālistes Elitas Kaņepējas, tālr. 27873332, e-pasts: bizness@plavinas.lv.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.plavinunovads.lv, šīs ziņas pielikumā, vai Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā. Lai saņemtu nolikumu elektroniski, nepieciešams nosūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi: bizness@plavinas.lv.

Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona (ne jaunāks par 18 gadiem), kura plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā. Viena fiziska persona drīkst iesniegt vienu idejas pieteikumu. Pretendentam nav aizliegts piedalīties arī citās uzņēmējdarbības veicināšanas programmās un saņemt visa veida atbalstu no citiem avotiem, ja tas nav aizliegts ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Konkursā nevar piedalīties biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas un to apvienības, kā arī personas - pēdējo 3 (trīs) gadu biznesa ideju konkursa uzvarētāji.

Arī šogad ir noteiktas atbalstāmās prioritārās nozares:
1. ūdenstūrisms;
2. sociālā uzņēmējdarbība.

Netiek izskatīti pieteikumi, kuros biznesa ideja tiek plānota kādā no nozarēm, ko nav paredzēts atbalstīt, – darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu; operācijas ar nekustamo īpašumu; azartspēles un derības; ieroču, munīcijas un sprāgstvielu ražošana, piegāde vai vairumtirdzniecība; tabakas ražošana un tirdzniecība; alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība. Iesniegtos pieteikumus konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs līdz 2019. gada 13. decembrim.

Konkursa pirmo triju vietu ieguvējiem tiek piešķirts šāds finansējums:
1. vieta – EUR 3500;
2. vieta – EUR 2500;
3. vieta – EUR 2000.

Komisijai ir tiesības palielināt vai samazināt naudas balvas apjomu starp vietām un noteikt papildu uzvarētājus atkarībā no iesniegto biznesa ideju vērtēšanas rezultātiem konkursa balvu fonda ietvaros.

Viena mēneša laikā pēc Pļaviņu novada domes 2020. gada budžeta apstiprināšanas pašvaldība uz konkursa uzvarētāja norādīto bankas norēķinu kontu pārskaita pusi no piešķirtā finansējuma apjoma. Konkursa uzvarētājiem ir pienākums izlietot pusi no piešķirtā finansējuma apjoma savas biznesa idejas realizēšanai trīs mēnešu laikā no pārskaitījuma saņemšanas dienas. Konkursa uzvarētājs tiek uzraudzīts, un viņam darbība sekmīgi jānodrošina vismaz divus gadus pēc konkursa beigām.

Aicinām visus interesentus piedalīties, pieteikt savu biznesa ideju un pretendēt uz pašvaldības finansējumu savas biznesa idejas īstenošanai!

 

Elita Kaņepēja,
Pļaviņu novada domes
uzņēmējdarbības attīstības speciāliste