Atbalstīts projekts “Vesetas palienas purva laipu takas atjaunošana”

Publicēts: 
03.06.2021 - 10:30
Izmaiņas veiktas: 
03.06.2021 - 10:30

2021. gada 22. janvārī Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā tika iesniegts Pļaviņu novada domes projekta “Vesetas palienas purva laipu takas atjaunošana” iesniegums konkursam valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” aktivitātē 2.3. “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT”.

Latvijas vides aizsardzības fonda padome nolēma atbalstīt projektu Nr. 1-08/23/2021 “Vesetas palienas purva laipu takas atjaunošana” 90% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 29 570,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro, 00 centi) apmērā no budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem, atbilstoši finansējuma piešķiršanas nosacījumiem par projekta īstenošanu.

Projekta mērķis - atjaunot Vesetas palienas purva laipu mitrākajās mitrāju biotopu vietās, padarot taku pieejamu arī lietavu un palu laikā, uzstādot pantona tipa laipu posmos, kas applūst visvairāk un atjaunojot koka laipu pāri Vesetas upei. Informēt apmeklētājus par takas sākumu, uzstādot informatīvo norādi ceļa malā.

Projekts jārealizē līdz 2022. gada 31. oktobrim.

Informāciju sagatavoja Pļaviņu novada domes projektu vadītāja Olita Znotiņa