Biedrība “Klintaines Dzirnas” īstenojusi projektu „Arheoloģisko 11.-13.gs. tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde Klintaines pagasta ansamblim "Dzirnas"

Publicēts: 
04.03.2013 - 18:45
Biedrība “Klintaines Dzirnas” 2012. gada 16. maijā startējot Eiropas Savienība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 6.2. aktivitātē Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem iesniedza vietējā rīcības grupā- Aizkraukles rajona partnerībā, viņu attīstības stratēģijas 3. rīcībā Nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai projektu „Arheoloģisko 11. -13. gs. tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde Klintaines pagasta ansamblim "Dzirnas".
Projekta mērķis: „Iegādāties 11. -13. gs. arheoloģiskos tautas tērpus un mūzikas instrumentus Klintaines pagasta ansamblim "Dzirnas", radot iespēju veidot jaunas koncertprogrammas, gadskārtu svinēšanu ar atbilstošu ietērpu un muzikālo pavadījumu. Iesaistīt jaunus dažādu dzimumu un vecumu dalībniekus paaudžu solidarizēšanai un popularizēt nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijas Aizkraukles rajona partnerības teritorijā”.
Projekta publiskais jeb ES finansējums Ls 7148,70 un Pļaviņu novada domes līdzfinansējums Ls 794,30, projekta kopējās izmaksas Ls 7943,00. 
Pamatojoties uz veikto cenu aptauju pirms projekta uzsākšanas ,tika noslēgts pakalpojuma līgums ar biedrību "Senpilsāta" no Ludzas. Vadoties pēc Pļaviņu Radzēs veiktajiem arheoloģiskajiem izrakumiem un tajos atrastajiem auduma un rotu fragmentiem, biedrības amatnieki izgatavoja unikālus 11. -13. gs arheoloģiskos tautas tērpus - 13 sievietēm, 3 vīriešiem, 4 bērniem, kā arī senās mūzikas instrumentus - bungas, stabuli un mazo kokli.
Neskatoties uz to, ka projekta realizācijas beigu termiņš ir 2013.gada maijā, var teikt, ka projekts jau īstenots, jo biedrība „Senpilsāta” tautas tērpus un mūzikas instrumentus ir izgatavojusi. Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Dzirnas” ar atbilstošu tautasdziesmu programmu un jauno ietērpu 2.martā piedalījās Aizkraukles reģiona vokālo ansambļu skatē, kurā ieguva augstāko vērtējumu – 45 punktus.

Projekta vadītāja - Kristīne Rulle