Brīvās lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz 04.01.2021.

Publicēts: 
18.01.2021 - 14:30
Izmaiņas veiktas: 
18.01.2021 - 14:30

Pļaviņu novada pašvaldības

Brīvās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) uz 04.01.2021.

Administratīvā teritorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Zemes vienības skice

Aiviekstes pagasts “Krustceles”

32420070096

2,0368

2,0368

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.02.2021.

5 gadi

--------

Aiviekstes pagasts

“Ķūģi”

32420070165

1,3

1,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.02.2021.

5 gadi

---------

Aiviekstes pagasts “Jaunsudrabiņi”

32420040065

2.02

2.02

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.02.2021.

5 gadi

-----------

Aiviekstes pagasts “Mežmaļi”

32420110109

1,6

1,6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.02.2021.

5 gadi

---------

Klintaines pagasts

“Šņore”

32580090361

0,2763

0,2763

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.02.2021.

5 gadi

---------

Aiviekstes pagasts “Ķūģu māja”

32420070275

5,1

4,56

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.02.2021.

5 gadi

Klintaines pagasts “Krēsliņi 2”

32580060054

1,0

1,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.02.2021.

5 gadi

---------

Aiviekstes pagasts

“Lāči”

32420100053

23,94

6,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.02.2021.

5 gadi

Aiviekstes pagasts

“Sirmauši A”

32420100064

10,7

6,2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.02.2021.

5 gadi

 
Pieteikties uz LIZ iespējams iesniedzot iesniegumu.
  • Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
  • Neklātienē - iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120,
  • Elektroniski - nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Nomā nododamo objektu saraksts tiek aktualizēts vienu reizi mēnesī (mēneša pirmajā darbadienā), izslēdzot iznomātos vai pievienojot brīvos LIZ nomas objektus.

Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta saskaņā ar Pļaviņu novada domes 2019. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 9, protokols Nr. 10 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu” (51 euro par 1 ha gadā, bet ne mazāk kā 28 euro gadā). Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis).

Ja sarakstā norādītājā pieteikuma termiņā uz brīvās LIZ nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildu informācija, zvanot uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa mob. tālr. 29388675.