Brīvās zemes nomai

Publicēts: 
01.04.2020 - 15:00
Izmaiņas veiktas: 
01.04.2020 - 15:00

Pļaviņu novada pašvaldības

Brīvās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ)  uz 01.05.2020.

Administratīvā teritorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Pieteikšanās termiņš
(noslēdzies)

Nomas tiesību termiņš

Izsludinātā pieteikšanās izsolei

Pieteikuma
atvēršana

Aiviekstes pagasts / Jaunsudrabiņi

32420040065

2,12

2,12

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

14.05.2020.
plkst. 12:00

14.05.2020.
plkst. 12:30

Aiviekstes pagasts / Jaunsudrabiņi

32420040181

1,92

1,92

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

14.05.2020.
plkst. 12:00

14.05.2020.
plkst. 12:40

Aiviekstes pagasts / Jaunsudrabiņi

 

32420040305

4,31

4.31

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

14.05.2020.
plkst. 12:00

14.05.2020.
plkst. 12:50

Aiviekstes pagasts / Pie Lāčiem

 

32420070232

24,00

8,00

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

14.05.2020.
plkst. 12:00

14.05.2020.
plkst. 13:00

Aiviekstes pagasts / Lapšuka objekts

 

32420070234

11,59

11,59

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

___

___

Aiviekstes pagasts / Zvirbuļpurvs

 

32420070225

32,54

15,94

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

___

___

Aiviekstes pagasts / Āžu purvs

 

32420110112

7,92

4,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

14.05.2020.
plkst. 12:00

14.05.2020.
plkst. 13:10

Aiviekstes pagasts / Krustceles

 

32420070096

2,0368

2,0368

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

____

___

Aiviekstes pagasts / Senlāči

 

32420100034

1,7

1,7

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

14.05.2020.
plkst. 12:00

14.05.2020.
plkst. 13:20

Aiviekstes pagasts / Ķūģi

 

32420070165

1,3

1,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

14.05.2020.
plkst. 12:00

14.05.2020.
plkst. 13:30

Klintaines pagasts / Bruņi

Klintaines pagasts / Miglas

Klintaines pagasts /

Sārti

 

32580060110

32580060153

32580060119

3.28

3,08

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

14.05.2020.
plkst. 12:00

14.05.2020.
plkst. 13:40

Vietalvas pagasts / Gravēni

 

32910110129

6,78

4,78

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

14.05.2020.
plkst. 12:00

14.05.2020.
plkst. 13:50

Aiviekstes pagasts / Melupe

 

32420070290

3,9026

3,9026

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

14.05.2020.
plkst. 12:00

14.05.2020.
plkst. 13:55

Aiviekstes pagasts / Ķūģu māja

32420070275

5,1

4,56

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

25.05.2020.

5 gadi

____

____

 
Pieteikties uz LIZ iespējams iesniedzot iesniegumu.
  • Klātienē- Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
  • Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu- Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņas,     Pļaviņu novads, LV-5120,
  • Elektroniski- nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Nomā nododamo objektu saraksts tiek aktualizēts vienu reizi mēnesī (mēneša pirmajā darbadienā), izslēdzot iznomātos vai pievienojot brīvos LIZ nomas objektus.

Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta saskaņā ar Pļaviņu novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu Nr. 9, protokols Nr. 10 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu” (51 euro par 1 ha). Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis).

Ja sarakstā norādītājā pieteikuma termiņā uz brīvās LIZ nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildu informācija, zvanot uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa mob. tālr. 29388675.