Būvvalde

Pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā Pļaviņu novadā veic Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde.
Būvvalde:

  1. sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus - būvvaldes lēmumus, plānošanas un arhitektūras uzdevumus
  2. izskata, saskaņo un akceptē iesniegtos būvprojektus
  3. izsniedz vai reģistrē būvatļaujas
  4. nozīmē plānojumu un būvniecības ieceru publisku apspriešanu
  5. kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus

Būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas  plānojumiem, varēsiet aizpildīt nepieciešamos iesniegumus un būvniecības pieteikumu formas. Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns. 

Būvvaldes atrašanās adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle – 2.stāvā 21.kabinets (būvvaldes vadītājs – būvinspektors) un 3.stāvā 40.kabinets (arhitekts un teritorijas plānotājs).

Būvvaldes darbinieki: 
 

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Būvvaldes vadītājs Jans Korols 65133905
29278835
jans.korols@aizkraukle.pasvaldiba.gov.lv
Arhitekte Gunta Kursīte 65133921
29418418
gunta.kursite@inbox.lv
Teritorijas plānotāja –
lietvede
Laura Kļučina 65133921
26066672
laura.klucina@aizrp.lv

Fakss: 65133921
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Pirmdiena no 9.00 -12.00 un 13.00 - 17.00