Iekšējie normatīvie akti

 Šeit Jūs varat lejupielādēt novada domes un tās struktūrvienību darbību reglamentējošos dokumentus.

Normatīvie akti pēc 2021. gada 1. jūlija

Pļaviņu apvienības pārvaldes nolikums apstiprināts 16.09.2021.

Iestāžu/struktūrvienību nolikumi (apstiprināti pēc 01.07.2021.)

Pļaviņu vidusskolas nolikums apstiprināts 09.09.2021.

 


Iestāžu/struktūrvienību nolikumi

Pļaviņu novada Mākslas skolas nolikums apstiprināts 26.11.2009.
Pļaviņu Mūzikas skolas nolikums ar grozījumiem 31.01.2019.
Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" ar filiālēm "Bērziņš" un "Zīļuks" nolikums apstiprināts 26.07.2018.
Pļaviņu novada bibliotēkas nolikums apstiprināts 30.07.2020.
Gostiņu bibliotēkas reglaments ar grozījumiem 29.06.2021
Klintaines pagasta bibliotēkas reglaments ar grozījumiem 28.01.2021.
Aiviekstes pagasta bibliotēkas reglaments apstiprināts 
30.07.2020.
Pļaviņu Bērnu bibliotēkas reglaments apstiprināts 30.07.2020.
Pļaviņu novada kultūras centra nolikums apstiprināts 27.08.2020.
Sociālās aprūpes centra „Pļaviņas” nolikums ar grozījumiem 29.04.2021
Pļaviņu novada Sociālā dienesta nolikums ar grozījumiem 29.10.2015.
Pļaviņu novada Tūrisma informācijas centra nolikums apstiprināts 23.10.2014.
Pļaviņu novada bāriņtiesas nolikums apstiprināts 29.03.2018.
Pļaviņu novada pašvaldības Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija” nolikums apstiprināts 30.07.2020.
Pļaviņu pilsētas jaunatnes iniciatīvu centra "Ideja" nolikums  ar grozījumiem 24.01.2013.
Pļaviņu novada Zaļā tirgus iekšējās kārtības noteikumi apstiprināti 24.09.2020.
Pļaviņu novada pašvaldības policijas nolikums ar grozījumiem 27.08.2020
Pļaviņu novada Klintaines pagasta pārvaldes nolikums ar grozījumiem 30.01.2020.
Pļaviņu novada Vietalvas pagasta pārvaldes nolikums ar grozījumiem 30.01.2020.
E.Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēkas reglaments ar grozījumiem 28.01.2021.
Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta pārvaldes nolikums ar grozījumiem 30.01.2020.
Pļaviņu novada pašvaldības Administrācijas nolikums - zaudējis spēku  apstiprināts 30.05.2019.
Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļas nolikums apstiprināts 28.06.2018.
Pļaviņu novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums apstiprināts 27.08.2009.
Centralizētās grāmatvedības nolikums apstiprināts 31.10.2013.

Komisiju, komiteju nolikumi

Pļaviņu novada sociālo un veselības jautājumu komitejas nolikums zaudējis spēku  apstiprināts 26.09.2013.
Pļaviņu novada izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikums zaudējis spēku  apstiprināts 26.09.2013.
Pļaviņu novada sporta un tūrisma jautājumu komitejas nolikums zaudējis spēku  apstiprināts 22.08.2013.
Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums  ar grozījumiem 25.04.2019.
Pļaviņu novada medību koordinācijas komisijas nolikums  apstiprināts 25.09.2014.
Pļaviņu novada domes īpašumu pārvaldības komisijas nolikums  apstiprināts 28.03.2019.
Pļaviņu novada domes administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums ar grozījumiem 31.05.2018.
Pļaviņu novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums  ar grozījumiem 26.07.2018.
Pļaviņu novada iepirkumu komisijas nolikums zaudējis spēku  apstiprināts 26.11.2009.
Pļaviņu novada domes Administratīvo lietu komisijas nolikums  ar grozījumiem 26.07.2018.
Pļaviņu novada domes Dabas un vides aizsardzības komisijas nolikums  ar grozījumiem 31.05.2018.

Pārējie noteikumi, nolikumi, reglamenti

Izglītības un kultūras jomā

Iekšējie noteikumi par mācību maksu Pļaviņu Mūzikas skolā apstiprināti 29.08.2019.
apstiprināts 10.01.2019.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmu saskaņošanas kārtība apstiprināti 28.03.2019.
Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība ar grozījumiem 28.01.2021.
Kārtība, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijas 9. - 12. klašu skolēniem apstiprināta 31.03.2016.
Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem ar grozījumiem  27.02.2020.
Pļaviņu novada bibliotēkas ar filiālēm lietošanas noteikumi apstiprināti 26.07.2018.
Kārtība, kāda izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Pļaviņu novadā ar grozījumiem 31.01.2019.
Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi apstiprināti 27.09.2018.
Pļavinu Mākslas skolas audzēkņu vecāku un pieaugušo audzēkņu līdzfinansējuma noteikumi ar grozījumiem 27.12.2013.
Pļaviņu novada Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra kārtības noteikumi apstiprināti 25.03.2010.
Kārtība par līdzfinansējuma pusdienu apmaksai piešķiršanu Pļaviņu novada ģimnāzijā 5. – 9. klašu skolēniem apstiprināta 30.07.2020., spēkā no 1.09.2020.
Aizkraukles apriņķa amatierteātru skates nolikums apstiprināts 26.09.2019.
Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Vietalvas pagasta pārvaldē apstiprināti 30.07.2015.
Apliecinājuma par brīvprātīgā darba veikšanu Pļaviņu novadā izsniegšanas kārtība 23.02.2012.
Pļaviņu novada pašvaldības Mūzikas skolas, Mākslas skolas un Pirmsskolas izglītības iestādes „Jumītis” ar filiālēm „Bērziņš”, „Rūķītis” un „Zīļuks” pedagoģiskā personāla materiālās stimulēšanas kārtība apstiprināts 26.03.2015.
Pļaviņu novada pašvaldības Mūzikas skolas, Mākslas skolas un Pirmsskolas izglītības iestādes „Jumītis” ar filiālēm „Bērziņš”, „Rūķītis” un „Zīļuks” pedagoģiskā personāla materiālās stimulēšanas izvērtēšanas komisijas reglaments apstiprināts 26.03.2015.
Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība Pļaviņu Mākslas skolā apstiprināts 13.01.2021.
Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Pļaviņu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai ar grozījumiem 26.09.2013.
Pļaviņu novada profesionālās ievirzes kultūrizglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis apstiprināts 30.07.2020., spēkā no 1.09.2020.

Sporta jomā

Sporta halles – kultūras centra „Skola”, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā iekšējās kārtības noteikumi apstiprināti 8.12.2020.
Sporta zāles Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Pļaviņu novadā iekšējās kārtības noteikumi apstiprināti 4.08.2020.
Līdzsvaru šķēršļu trases Daugavas ielā 50, Pļaviņās lietošanas noteikumi apstiprināti 31.07.2020.
Pļaviņu pilsētas atklātā peldbaseina lietošanas kārtības noteikumi apstiprināti 26.04.2018.
Slēpošanas, biatlona sporta bāzes "Jankas-Jaujas" izmantošanas noteikumi apstiprināti 28.09.2017.
Brīvdabas skvoša laukuma izmantošanas kārtības noteikumi  apstiprināti 31.08.2017.
Pļaviņu trenažieru zāles izmantošanas kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi ar grozījumiem 26.01.2017.
Gostiņu stadiona iekšējās kārtības noteikumi 27.09.2012.
Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Pļaviņu novadā  apstiprināta 30.12.2019., spēkā no 1.01.2020.

Sociālajā un dzīvokļu jautājuma jomā

Pļaviņu novada pašvaldības dzīvojamā fonda politika apstiprināta 26.05.2016.
Pļaviņu novada Sociālā dienesta aprūpes mājas nodaļas nolikums 26.07.2012.
Pļaviņu novada Sociālā dienesta struktūra 26.07.2012.
Pļaviņu novada domes dienas aprūpes centra reglaments 26.07.2012.
Pļaviņu novada Sociālā dienesta dienas centra nolikums 26.07.2012.
Apliecinājuma par brīvprātīgā darba veikšanu Pļaviņu novadā izsniegšanas kārtība 23.02.2012.
Nolikums ar Pļaviņu novada sociālajām mājām (dzīvokļiem)Sociālā dzīvokļa īres līgumsSociālās mājas iekšējās kārtības noteikumi 22.12.2011.
Pļaviņu novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums apstiprināts 27.06.2019.
Pļaviņu novada domes Grupu dzīvokļu nolikums apstiprināts 25.03.2021.
Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nolikums apstiprināts 25.03.2021.
Dienas aprūpes centra pilngadīgām personām ar invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem nolikums apstiprināts 25.03.2021.

Pašvaldības konkursi, apbalvojumi

Biznesa ideju konkursa Pļaviņu novada iedzīvotājiem „Es varu būt uzņēmējs!” nolikums apstiprināts 27.08.2020.
Pļaviņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursa nolikums ar grozījumiem 26.09.2019.
Pļaviņu novada domes Apbalvojumu un Pateicības rakstu nolikums apstiprināti 28.09.2017.
Konkursa "Sakoptākais īpašums Pļaviņu novadā" nolikums apstiprināts 25.04.2019.

Pašvaldības darba jomā

Noteikumi par personāla atlases kārtību Pļaviņu novada pašvaldībā apstiprināts 27.09.2018.
Pļaviņu novada pašvaldības deputātu un amatpersonu Ētikas kodekss apstiprināts 27.09.2018.
Dokumentu aprites kārtība Pļaviņu novada pašvaldībā apstiprināts 30.08.2012.
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums ar grozījumiem 30.12.2020.
Noteikumi par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību ar grozījumiem 26.01.2017.
Noteikumi par mācību maksas kompensēšanu Pļaviņu novada domes un tās iestāžu amatpersonām un darbiniekiem ar grozījumiem 27.12.2013.
Kārtība, kādā Pļaviņu novada amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu līdzekļus ar grozījumiem 29.06.2021
„Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Pļaviņu novada pašvaldībā” apstiprināts 31.10.2013.
Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi ar grozījumiem 28.05.2020., spēkā no 1.01.2020.
Noteikumi "Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas metodika Pļaviņu novadā" apstiprināti 28.12.2017.
Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm  
Pļaviņu novada domes informatīvā izdevuma un mājaslapas nolikums apstiprināts 30.05.2019.
Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Pļaviņu novada pašvaldībā apstiprināti 26.09.2019., spēkā no 1.11.2019.
Pļaviņu novada pašvaldības ielu un ceļu vērtības noteikšana apstiprināts 26.02.2015.
Pļaviņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas apstiprinātas 28.11.2013.
Debitoru parādu piedziņas kārtība Pļaviņu novada pašvaldībā apstiprināta 28.11.2019., spēkā no 1.01.2020.
Pļaviņu novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums uzturēšanas klasēs vasaras sezonai ( no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) apstiprināts 27.02.2020.
Pļaviņu novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums uzturēšanas klasēs ziemas sezonai ( no 1.novembra līdz 31.martam) apstiprināts 27.02.2020.

Bērnu rotaļu laukuma izmantošanas noteikumi

Bērnu rotaļu laukumu izmantošanas noteikumi:
apstiprināti 27.07.2017.

Reorganizācijas plāna konstatējumu daļas

Konstatējumu daļa

Būves

Dzīvokļa īpašumi

Zemes vienības (arī mežaudzes)

Kustamie īpašumi

Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības

Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti

Īstermiņa saistības 

apstiprināts 25.02.2021.