Iekšējie normatīvie akti

 Šeit Jūs varat lejupielādēt novada domes un tās struktūrvienību darbību reglamentējošos dokumentus.

Iekšējie noteikumi par mācību maksu Pļaviņu Mūzikas skolā apstiprināti 29.08.2019.
Noteikumi par personāla atlases kārtību Pļaviņu novada pašvaldībā apstiprināts 27.09.2018.
apstiprināts 27.09.2018.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika apstiprināta 27.09.2018.
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika apstiprināti 28.03.2019.
apstiprināts 06.06.2018
apstiprināts 26.07.2018.
Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" ar filiālēm "Bērziņš" un "Zīļuks" nolikums apstiprināts 26.07.2018.
apstiprināts 28.06.2018.
apstiprināti 26.04.2018.
ar grozījumiem 26.09.2019.
Pļaviņu novada domes Apbalvojumu un Pateicības rakstu nolikums apstiprināti 28.09.2017
Slēpošanas, biatlona sporta bāzes "Jankas-Jaujas" izmantošanas noteikumi apstiprināti 28.09.2017.
Brīvdabas skvoša laukuma izmantošanas kārtības noteikumi  apstiprināti 31.08.2017.
Bērnu rotaļu laukumu izmantošanas noteikumi:
apstiprināti 27.07.2017.
Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums ar grozījumiem 25.04.2019.
Pļaviņu trenažieru zāles izmantošanas kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi ar grozījumiem 26.01.2017.
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums ar grozījumiem 29.03.2018.
Noteikumi par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību ar grozījumiem 27.01.2017.
Sociālās aprūpes centra „Pļaviņas” nolikums ar grozījumiem 27.09.2018
ar grozījumiem 25.04.2019.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmu saskaņošanas kārtība apstiprināti 28.03.2019.
ar grozījumiem 28.03.2019.
Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi apstiprināti 30.06.2016.
Pļaviņu novada pašvaldības dzīvojamā fonda politika apstiprināta 26.05.2016.
Kārtība, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijas 9. - 12. klašu skolēniem apstiprināta 31.03.2016.
Noteikumi par reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Pļaviņu novada pašvaldībā apstiprināti 30.07.2015.
Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Vietalvas pagasta pārvaldē apstiprināti 30.07.2015.
Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem ar grozījumiem  30.08.2018.
Par Pļaviņu novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu apstiprināti 25.06.2015.
Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi apstiprināti 28.05.2015.
Pļaviņu novada pašvaldības Mūzikas skolas, Mākslas skolas un Pirmsskolas izglītības iestādes „Jumītis” ar filiālēm „Bērziņš”, „Rūķītis” un „Zīļuks” pedagoģiskā personāla materiālās stimulēšanas kārtība apstiprināts 26.03.2015.
Pļaviņu novada pašvaldības Mūzikas skolas, Mākslas skolas un Pirmsskolas izglītības iestādes „Jumītis” ar filiālēm „Bērziņš”, „Rūķītis” un „Zīļuks” pedagoģiskā personāla materiālās stimulēšanas izvērtēšanas komisijas reglaments apstiprināts 26.03.2015.
Pļaviņu novada pašvaldības ielu un ceļu vērtības noteikšana apstiprināts 26.02.2015.
Pļaviņu novada bāriņtiesas nolikums apstiprināts 29.03.2018.
Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta pārvaldes nolikums ar grozījumiem 31.08.2017.
Noteikumi "Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas metodika Pļaviņu novadā" apstiprināti 28.12.2017.
Pļaviņu novada Tūrisma informācijas centra nolikums apstiprināts 23.10.2014.
Pļaviņu novada medību koordinācijas komisijas nolikums apstiprināts 25.09.2014.
Pļaviņu novada bibliotēkas ar filiālēm: Klintaines pagasta bibliotēka, Aiviekstes pagasta bibliotēka, Vietalvas E.Prūsas vārdā nosauktā pagasta bibliotēka, Gostiņu bibliotēka, NOLIKUMS apstiprināts 31.07.2014.
Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles Aiviekstes pagasta bibliotēkas nolikums apstiprināts 31.07.2014.
Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles Gostiņu bibliotēkas nolikums apstprināts 31.07.2014.
Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles Klintaines pagasta bibliotēkas nolikums apstiprināts 31.07.2014.
Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles Vietalvas E. Prūsas vārdā nosauktās pagasta bibliotēkas nolikums apstiprināts 31.07.2014.
apstiprināti 26.07.2018.
Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas nolikums apstiprināts 31.07.2014.
Kārtība, kāda izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Pļaviņu novadā ar grozījumiem 31.01.2019.
Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi apstiprināti 27.09.2018.
Pļaviņu Mūzikas skolas nolikums ar grozījumiem 31.01.2019.
Pļaviņu novada Zaļā tirgus iekšējās kārtības noteikumi ar grozījumiem 26.04.2018.
Noteikumi par mācību maksas kompensēšanu Pļaviņu novada domes un tās iestāžu amatpersonām un darbiniekiem ar grozījumiem 27.12.2013.
Pļavinu Mākslas skolas audzēkņu vecāku un pieaugušo audzēkņu līdzfinansējuma noteikumi ar grozījumiem 27.12.2013.
Pļaviņu novada Klintaines pagasta pārvaldes nolikums ar grozījumiem 31.08.2017.
Pļaviņu novada Vietalvas pagasta pārvaldes nolikums ar grozījumiem 31.08.2017.
Pļaviņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas apstiprinātas 28.11.2013.
Aiviekstes pagasta pārvaldes Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Klintaines pagasta pārvaldes Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Vietalvas pagasta pārvaldes Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Pļaviņu novada ģimnāzijas informācijas sistēmu, informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Pļaviņu novada Bāriņtiesas Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm: Klintaines bibliotēka, Aiviekstes bibliotēka, Vietalvas E.Prūsas vārdā nosauktā bibliotēka, Gostiņu bibliotēka Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Pļaviņu novada Jauniešu iniciatīvu centra "Ideja" Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Pļaviņu novada kultūras centra Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Pļaviņu mākslas skolas Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Pļaviņu mūzikas skolas Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Pļaviņu novada Pašvaldības policijas Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs „Pepija” Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Jumītis" ar filiālēm "Bērziņš", „Rūķītis”, "Zīļuks" Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Pļaviņu novada Sociālā dienesta Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
Pļaviņu novada Tūrisma informācijas centra Informācijas resursu lietošanas noteikumi apstiprināti 31.10.2013.
„Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Pļaviņu novada pašvaldībā” apstiprināts 31.10.2013.
Centralizētās grāmatvedības nolikums apstiprināts 31.10.2013.
Pļaviņu novada sociālo un veselības jautājumu komitejas nolikums apstiprināts 26.09.2013.
Pļaviņu novada domes īpašumu pārvaldības komisijas nolikums apstiprināts 28.03.2019.
Pļaviņu novada domes administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums ar grozījumiem 31.05.2018.
Pļaviņu novada izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikums apstiprināts 26.09.2013.
Pļaviņu novada sporta un tūrisma jautājumu komitejas nolikums apstiprināts 22.08.2013.
Pļaviņu novada pašvaldības Administrācijas nolikums apstiprināts 30.05.2019.
Pļaviņu novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums ar grozījumiem 26.07.2018.
Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm  
Dokumentu aprites kārtība Pļaviņu novada pašvaldībā 30.08.2012.
Gostiņu stadiona iekšējās kārtības noteikumi 27.09.2012.
Pļaviņu novada Sociālā dienesta aprūpes mājas nodaļas nolikums 26.07.2012.
Pļaviņu novada Sociālā dienesta struktūra 26.07.2012.
Pļaviņu novada domes dienas aprūpes centra reglaments 26.07.2012.
Pļaviņu novada Sociālā dienesta dienas centra nolikums 26.07.2012.
Apliecinājuma par brīvprātīgā darba veikšanu Pļaviņu novadā izsniegšanas kārtība 23.02.2012.
Nolikums ar Pļaviņu novada sociālajām mājām (dzīvokļiem), Sociālā dzīvokļa īres līgums, Sociālās mājas iekšējās kārtības noteikumi 22.12.2011.
Pļaviņu trenažieru zāles izmantošanas kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi ar grozījumiem 24.01.2013.
Pļaviņu novada pašvaldības policijas nolikums ar grozījumiem 28.02.2019.
Pļaviņu novada kultūras centra nolikums apstiprināts 28.05.2015.
Pļaviņu novada civilās aizsardzības plāns apstiprināts 2010. gadā
Pļaviņu novada Sociālā dienesta nolikums ar grozījumiem 29.10.2015.
Pļaviņu novada Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra kārtības noteikumi apstiprināti 25.03.2010.
apstiprināts 17.03.2010.
Pļaviņu novada iepirkumu komisijas nolikums apstiprināts 26.11.2009.
Pļaviņu novada Mākslas skolas nolikums apstiprināts 26.11.2009.
Pļaviņu novada ģimnāzijas nolikums ar grozījumiem 03.10.2016.
Pļaviņu novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums apstiprināts 27.08.2009.
Pļaviņu novada domes Administratīvo lietu komisijas nolikums ar grozījumiem 26.07.2018.
Pļaviņu novada domes Dabas un vides aizsardzības komisijas nolikums ar grozījumiem 31.05.2018.
Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Pļaviņu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai ar grozījumiem 26.09.2013.
Pļaviņu novada domes informatīvā izdevuma un mājaslapas nolikums apstiprināts 30.05.2019.
Pļaviņu pilsētas jaunatnes iniciatīvu centra "Ideja" nolikums un kārtības noteikumi apmeklētājiem ar grozījumiem 24.01.2013.
Kārtība, kādā Pļaviņu novada dome sniedz atbalstu individuāliem sportistiem apstiprināta 30.12.2015.
Par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Pļaviņu novada pašvaldībā apstiprināta 30.12.2015.
Kārtība par brīvpusdienu piešķiršanu Pļaviņu novada ģimnāzijā 5.-9. klašu skolēniem apstiprināta 31.01.2019., stājas spēkā 1.06.2019.
Konkursa "Sakoptākais īpašums Pļaviņu novadā" nolikums apstiprināts 25.04.2019.
Pretendentu atlases konkursa nolikums Pļaviņu novada domes izglītības darba speciālista amatam  
Pļaviņu novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums apstiprināts 27.06.2019.
Aizkraukles apriņķa amatierteātru skates nolikums apstiprināts 26.09.2019.