Izgāztuvei "Rūcēnkalns" mainījies piesārņojuma monitoringa veids

Publicēts: 
26.09.2013 - 01:00
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!  
KOHĒZIJAS FONDA LĪDZFINANSĒTAIS PROJEKTS ,,NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM NEATBILSTOŠĀS PĻAVIŅU NOVADA IZGĀZTUVES RŪCĒNKALNS 32928/5280/PPV REKULTIVĀCIJA” VIENOŠANĀS NR.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/010 tiek īstenots ,,Priedaine-1”, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā. Projektu īstenos no 2013. gada 30. janvāra 12 mēnešus. Projekta mērķis - samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, ko rada vides aizsardzības prasībām neatbilstošā izgāztuve.
INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA GAITU:
SIA “GeoConsultants” saskaņā ar SIA „Valkas meliorācija” noslēgto līgumu par monitoringa sistēmas ierīkošanu Pļaviņu novada izgāztuvē „Rucēnkalns” un izstrādāto tehnisko projektu par izgāztuves „Rucēnkalns” rekultivāciju 2013. gada 27. augustā veica urbšanas darbus monitoringa urbumu ierīkošanai. Taču projektā plānotos 3 urbumus ierīkot neizdevās, ņemot vērā daudz dziļāku gruntsūdens līmeņu atrašanos nekā bija paredzēts projektā.
Veicot urbšanas darbus secināts, ka gruntsūdeņu līmenis ieguļ daudz dziļāk nekā bija norādīts 2001. gadā veiktajā izpētē un ņemot vērā 2001. gadā konstatēto, ka piesārņojošo vielu koncentrācijas gruntsūdeņos gandrīz nevienā parametrā nepārsniedz pieļaujamās robežas (šeit gan jāpiezīmē, ka smago metālu koncentrācijas laboratorijas detektēšanas robeža 2001. gadā bija daudz zemāka nekā šobrīd MK noteikumos nr. 118 noteiktā nepieciešamā, tomēr ņemot vērā atkritumu sastāvu, būtiska smago metālu klātbūtne ir maz iespējama), tad SIA „GeoConsultants” piedāvāja vides stāvokļa novērtēšanu izgāztuves „Rucēnkalns” apkārtnē veikt analizējot piesārņojumu grunts paraugos, atbilstoši 2005. gada 25. oktobra MK noteikumi nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem".
 

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar Ludmila Lencberga,
Pļaviņu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, projekta koordinatore,
Tāl.65133858, ludmila.lencberga@plavinas.lv.