Noslēdzies projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada ģimnāzijas ēkā, Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”

Publicēts: 
30.09.2013 - 01:00
SASKAŅĀ AR 2012. GADA 28. DECEMBRA PARAKSTĪTO LĪGUMU PAR PROJEKTA „SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS ĒKĀ DAUGAVAS IELĀ 50, PĻAVIŅĀS, PĻAVIŅU NOVADĀ, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI” ĪSTENOŠANU NR. KPFI – 15.1/43.
Ir noslēdzies energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Nr. KPFI - 15.1/43 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada ģimnāzijas ēkā Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”, ko atbalstīja Klimata pārmaiņu finanšu instruments — Pļaviņu novada ģimnāzijas internāta ēkā. Ēkā veikti būtiski uzlabojumi energoefektivitātes paaugstināšanai, un tā kļuvusi arī vizuāli pievilcīgāka. SIA “Simols” celtnieki darbus pabeidza 31. augustā. Tur nosiltināta visa ēkas fasāde no iekšpuses, nosiltināts un nomainīts jumts, nomainīti koka logi, durvis, un apgaismojums. Ēkas fasādē ir likvidētas visas plaisas. Tagad internāta telpās ir krietni siltāks, lai arī noregulēta minimālā siltuma piegāde. Internātam ir ierīkots apkures uzskaites skaitītājs, jo piecus gadus vajadzēs veikt siltuma patēriņa monitoringu. Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 27,096 t gadā. Projekta attiecināmās izmaksas tiks paredzētas LVL 52614,46 apmērā no tiem KPFI finansējums LVL 34199,39, kas sastāda 65% no attiecināmajām izmaksām.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar projekta koordinatori:
Tālr. 27870290; ludmila.lencberga@plavinas.lv.