Notiek siltināšanas darbi Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienas internāta ēkā pēc adreses „Skola-1”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads

Publicēts: 
20.01.2015 - 00:00

SASKAŅĀ AR 2015. GADA 14. JANVĀRA PARAKSTĪTO LĪGUMU PAR PROJEKTA „SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS FILIĀLES ODZIENĀ INTERNĀTA ĒKĀ PĒC ADRESES „SKOLA-1”, VIETALVAS PAGASTS, PĻAVIŅU NOVADS, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI” NR.KPFI-15.4/102 ĪSTENOŠANU, ir noslēgti sekojoši līgumi par pakalpojumu sniegšanu:
  • 2014. gada 24. jūlija Līgums Nr. 501 ar SIA ,,AVIKO” par ēkas tehniskā atzinuma sagatavošanu, tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, līguma summa EUR 3960.00;
  • 2014. gada 14. jūlija Līgums Nr. 499 ar SIA ,,AVIKO” par ēkas energoaudita izstrādi, līguma summa EUR 810.00;
  • 2015. gada 15. janvāra Līgums Nr.18 ar SIA ,,B un B konsultants” par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, līguma summa EUR 3000.00;
  • 2015. gada 16. janvāra Līgums Nr. 2 ar SIA „Rufs” pa energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu veikšanu, līguma summa EUR 93812.62 bez PVN.
Projekts tiks īstenots līdz 2015. gada 30. aprīlim.
Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar projekta kontaktpersonu Alitu Bagatsku tālr. 65134801,alita.bagatska@plavinas.lv.