Pabeigti būvdarbi izgāztuvē "Āžukalns"

Publicēts: 
25.09.2013 - 01:00
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
KOHĒZIJAS FONDA LĪDZFINANSĒTAIS PROJEKTS ,,NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM NEATBILSTOŠĀS PĻAVIŅU NOVADA IZGĀZTUVES ĀŽUKALNS 32588/5286/PPV REKULTIVĀCIJA” VIENOŠANĀS NR.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/011 tiek īstenots ,,Baronu kapi”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā. Projektu īstenos no 2013. gada 30. janvāra 12 mēnešus. Projekta mērķis - samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, ko rada vides aizsardzības prasībām neatbilstošā izgāztuve.
INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA GAITU:
SIA ,,Valkas meliorācija” būvnieki pabeidza rekultivācijas darbus izgāztuvē Āžukalns un 2013. gada 1. oktobrī tā tiks nodota ekspluatācija. Rekultivētā izgāztuve pilnībā atbilst 2011.gada 27.decembra MK noteikumu Nr.1032 prasībām.
Nokrišņi nenonāk pārsegtajā kalnā līdz ar to nerādot papildu infiltrātu, neļaujot paplašināties piesārņojuma areālam. Izgāztuves vides stāvokļa monitoringa parametri pēc izgāztuves slēgšanas izgāztuvē un tās apkārtnē pilnībā atbilst 2011. gada 27. decembra MK noteikumu Nr. 1032 pielikumam Nr. 5.
Tā kā izgāztuves tuvumā nav neviena virszemes ūdens objekta, tad virszemes ūdeņu monitorings nav jāveic. Infiltrāta vai atkritumu gāzes monitorings arī netiek paredzēts, jo nav izveidotas sistēmas šo izplūžu savākšanai un tāpēc nav iespējama to kontrole. Izgāztuvē pēc rekultivācijas jāveic tikai pazemes ūdeņu monitorings.
Monitorings veicams 20 gadu laikā. Divi urbumi ierīkoti sagaidāmajā gruntsūdens plūsmas virzienā uz dienvidiem-dienvidrietumiem, uz Daugavas ieleju. Trešais urbums no ziemeļiem no izgāztuves, kā fona urbums.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar Ludmila Lencberga,
Pļaviņu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, projekta koordinatore,
Tāl.65133858, ludmila.lencberga@plavinas.lv.