Paziņojumi par derīgo izrakteņu ietekmes uz vidi novērtējumu