Pļaviņās noslēgusies notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

Publicēts: 
30.11.2010 - 11:30

 2010.gada 5.novembrī Vides ministrs Raoimonds Vējonis un Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde svinīgi pārgrieza lentīti, atklājot rekonstruētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) Dolomīta ielā 9. Jau vienu mēnesi iepriekš, 2010.gada 8.oktobrī, tika pabeigta kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija, kanalizācijas sūkņu staciju (KSS) būvniecība. 2008.gada 21. novembrī Rīgā starp Latvijas Republikas Vides ministriju, SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” un Pļaviņu pilsētas domi tika noslēgts Civiltiesiskais līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Pļaviņās” īstenošanu Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/024. Projekta īstenošanas termiņš ir 48 mēneši no šī līguma stāšanās spēkā. Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 85% no attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta līdzfinansējums- 7,07% no attiecināmajā izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums – 7,93% no attiecināmajām izmaksām. 2009.gada 9.februārī Pļaviņās starp SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” un SIA „LaKalme” tika parakstīts būvdarbu līgums „Pļaviņu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) un kanalizācijas sūkņu staciju (KSS) rekonstrukciju”, un 2009.gada 10.februārī Pļaviņās starp SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” un PS „AA & Būvkompānijas” tika parakstīts būvdarbu līgums „ Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija, kanalizācijas sūkņu staciju (KSS) būvniecība” Līgumi tiks īstenoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Pļaviņās” ietvaros. 
Līguma ietvaros tika rekonstruēts, izbūvējot jaunas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Dolomīta ielā 9, tieši blakus jau esošajām NAI. Tika izbūvētas jaunas KSS Dzirnavu 2, Daugavas 54, Daugavas 50, Rīgas 13, Bebrulejas 16 ielās, Raiņa ielā 21d un Jaunā krasta ielā 4 KSS tika palielināta jauda, jauni kanalizācijas tīkli tika izbūvēti pa Raiņa ielu posmā no Atvaru ielas līdz Torņupītei, pa Daugavas ielu posmā no Odzienas ielas līdz Pļavu ielai, pa Dzelzceļa ielu posmā no autoostas līdz Pļavu ielai, pa Pļavu ielu, pa Upes ielu posmā no JIIC „Ideja” līdz Raiņa ielai aptuveni 2,6 km garumā. Esošo kolektoru rekonstruēja Rīgas ielā posmā no Rīgas ielas līdz KSS Bebrulejas ielā 16 aptuveni 950 metru garumā. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 2451933 lati.
Sakarā ar to, ka iepirkuma rezultātā palika finanšu ietaupījums no kopējā projekta īstenošanai paredzētā finansējuma, šobrīd tiek gatavota dokumentācija kanalizācijas un ūdensvada tīklu būvniecībai, šķērsojot dzelzceļu (Kalna, Meža, Blaumaņa, Liepu, Parka, Strautu, Selgas, Uzvaras, Štrāla ielas). 
Projekta mērķis ir uzlabot notekūdeņu aprīkojumu un pakalpojumus Pļaviņu pilsētas administratīvajā teritorijā. Galvenais uzdevums ir dot iespēju sasniegt Latvijas vides aizsardzības politikas mērķus attiecībā uz notekūdeņu novadīšanu , atbilstoši pilsētu notekūdeņu direktīvai 91/271/EC,HELCOM, 80/7878/EEC, 98/83/EC un 75/440/EEC direktīvām par dzeramo ūdeni un dzeramā ūdens avotiem. 
Šobrīd iedzīvotāji jau sāk pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai. Kopumā tiks nodrošināts 71 jauns kanalizācijas pieslēgums. Bijusī Pļaviņu vidusskola (tagad JIC „Ideja”, „Pepija”) , ir pievienota centralizētai pilsētas kanalizācijas sistēmai, tika nomainīti kanalizācijas cauruļvadi, kam ir nepietiekama hidrauliskā caurlaides spēja, pievienojot jaunus pieslēgumus, tika palielināta kanalizācijas sūkņu jauda, katra jaunā KSS ir nodrošināta ar diviem kanalizācijas sūkņiem, lai avārijas gadījumā pārsūknēšanas process neapstātos, kā arī jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošina notekūdeņu izplūdi atbilstošu ES pilsētvides notekūdeņu direktīvas standartiem. 
Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar: 
Aivars Bardovskis
Pļaviņu novada domes izpilddirektors, projekta koordinators
Tālr. 26462756, aivars.bardovskis@apollo.lv

______________________________________________________________________
PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA PĻAVIŅĀS”LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „PĻAVIŅU KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA. 
Ieguldījums Tavā nākotnē!