Pļaviņu novada attīstības programmas izstrāde

Publicēts: 
15.12.2010 - 15:15

Pļaviņu novada dome iesniedza projektu LR Valsts reģionālās attīstības aģentūrā un 2010. gada 07. decembrī ir saņemta atbilde par projekta Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta iesniegumu Nr. 1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/076 „Pļaviņu novada attīstības programmas izstrāde”  apstiprināšanu.

2009.gadā izveidotajam Pļaviņu novadam nav izstrādāta vienota attīstības programma. Tas neļauj apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursus, infrastruktūru, cilvēkresursus), neļauj īstenot mērķtiecīgu rīcību un investīciju politiku, kavē visa veida investīciju piesaisti un neveicina teritorijas atpazīstamību. Saskaņā ar ,,Administratīvi teritoriālās reformas likumu”, reformas ietvaros izveidojās Pļaviņu novads no Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastu teritorijām. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 2007.gada 19.decembrī sagatavoja apvienošanas projektu „Vienošanos par Pļaviņu novada izveidošanas projektu”, kurā minēts, ka ņemot vērā likuma ,,Par pašvaldībām”15. pantā doto pašvaldību autonomo funkciju uzskaitījumu, lai sasniegtu administratīvi teritoriālās reformas mērķi ir nepieciešams izveidot ekonomiski attīstīties spējīgu administratīvo teritoriju ar vietējām pašvaldībām, kas nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, kā arī nodrošinātu efektīvu pārvaldi un labu pārvaldību.  
Līdz šim Pļaviņu novada attīstības plānošana notikusi sekojošos posmos un līmenī: ir izstrādāti novada teritoriālo vienību - Pļaviņu, Klintaines, Aiviekstes pašvaldību teritoriālie plānojumi (apstiprināti ar Pļaviņu novada domes sēdes 2009. gada 22.oktobra lēmumu Nr. 29, sēdes protokola izraksts Nr.13 skat. Pielikums Nr.1). Pļaviņu novada dome 2010. gada 29.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.34 (sēdes protokola izraksts Nr.15 skat. Pielikums Nr.2) par Pļaviņu novada Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.g. grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts līdz 04.10.2010. Līdz 2010.gada 31.decembrim tiks pabeigts Pļaviņu novada teritoriālais plānojums, kurā ir noteiktas novada teritorijas attīstības iespējas, virzieni un aprobežojumi, grafiski attēlota novada teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana, kā arī detalizētas augstāka līmeņa teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objekti.
     Tā kā novadam ir būtiska loma apkārtējo lauku teritoriju saliedēšanā, tad, lai sekmētu integrētu skatījumu uz pilsētu un apkārtējo teritoriju attīstību, ir jāveicina pilsētu – lauku sadarbība, tādējādi radot jaunas un nostiprinot esošās funkcionālās saites starp pilsētu un lauku teritorijām. Kā augšminētās problēmas optimālo risinājumu Pļaviņu novada dome uzskata, izmantojot ESF pieejamo finansējumu, saskaņā ar ES struktūrfondu plānošanas dokumentos (Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gadam un Darbības programmas „ Cilvēkresursi un nodarbinātība”) norādītajām problēmrisinājumu iespējām, Pļaviņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam  izstrādi, kā vidēja termiņa plānošanas dokumentu, kas ļaus: 
Veidot plānošanas sasaisti ar nacionālā līmeņa un ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentiem; 
Uzlabot plānošanas kvalitāti, ievērojot pamatprincipus – ekonomisku skatījumu uz teritorijas attīstību, teritoriāli un tematiski integrētu skatījumu uz teritorijas attīstību, stratēģisku redzējumu par teritorijas attīstību (jāveic situācijas izvērtējums, jāplāno stratēģiski pamatotas rīcības un projektus un jāizstrādā Pļaviņu novada attīstības vīzija, specializācija un prioritātes, jāveic stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums). 
Sasaistīt Pļaviņu novada rīcībā esošo resursu apsaimniekošanu, rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu un to sasaisti ar novada budžeta plānošanu, kā arī visa veida plānveidīgu un uz attīstību vērstu investīciju piesaisti (t.sk. valsts atbalsta plānošanu, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaisti); 
Iesaistīt sabiedrības pārstāvjus novada attīstības plānošanā. 
Uzlabot novada pārvaldes aktivitāti kvalitātes sistēmu veidošanā un administrēšanas formu pilnveidošanā. 
Celt Pļaviņu novada teritorijas atpazīstamību un konkurētspēju; 
Pilnveidot vienmērīgu pilsētas un lauku teritorijas attīstību;
Lai risinātu minētās problēmas, nepieciešams izstrādāt vienotu Pļaviņu novada attīstības programmu, tajā iekļaujot pašreizējās situācijas raksturojumu, stratēģisko daļu, rīcības plānu, pārskatu par publisko apspriešanu un uzraudzības kārtību.
Pļaviņu novada domes darbinieku kapacitāte ir ierobežota, ņemot vērā plānošanas speciālistu trūkumu. Lai izstrādātu kvalitatīvus attīstības plānošanas dokumentus, nepieciešams piesaistīt ārpakalpojumu. Paaugstināt Pļaviņu novada attīstības plānošanas kapacitāti un nodrošināt vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu, izstrādājot Pļaviņu novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam.
 Pļaviņu novada attīstības programma būs saskaņota ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģiskiem mērķiem un būs saskaņā ar Nacionālās attīstības plānu (NAP), kā arī Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006.-2026.gadam.Projekts „ Pļaviņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde” pilnībā atbilst Darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes ,,Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma ,, Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” mērķim, jo paredz atbalstu vietējas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, t.sk. ekspertu piesaistei un izstrādes procesa nodrošināšanai.