Pļaviņu novada pašvaldība iesaistās pilotprojektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

Publicēts: 
03.06.2015 - 17:00

Pļaviņu novada dome pilotpašvaldības statusā iesaistījusies Latvijas pašvaldību savienības (LPS) īstenotajā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Nr. 4.3-24/NFI/INP-004.
Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas balstīta uz faktiem un informāciju par citu pašvaldību pieredzi problēmsituāciju risināšanā. 
Projekta mērķa grupas – primārā mērķa grupa ir pašvaldību politiķi un darbinieki; sekundārā mērķa grupa – vietējo pašvaldību iedzīvotāji un valsts pārvaldes iestādes, pašvaldību apmeklētāji un uzņēmēji pašvaldību teritorijās.
Projekta aktivitātes tiks īstenotas Latvijā, aptverot projekta pilotpašvaldības un citas ieinteresētās pašvaldības, pielietojot līdzīgā projektā pārnesto norvēģu pieredzi.
Projekta gaitā tiks izveidota lietpratīgas pārvaldības veicināšanas sistēma – mācīties salīdzinot (benchlearning) sistēma. Tā kļūs par rīku pašvaldību veiktspējas uzlabošanai, iesaistot pašvaldību politiķus un darbiniekus inovatīvas pārvaldības procesā.
Galvenais mācīties salīdzinot instruments ir pašvaldību sadarbības tīkli. Sadarbības tīkli tematiski ir saistīti ar LPS galvenajiem aktivitāšu virzieniem un esošajām komitejām, tādejādi papildinot esošo LPS politisko un administratīvo struktūru. Mācīties salīdzinot mērķis katra tīkla ietvaros būs pārņemt labās prakses piemērus no citām organizācijām, piemērojot attiecīgo pieredzi saviem specifiskajiem apstākļiem.
Pļaviņu novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījusies sadarbības tīklā – „Pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls” (T3). Projekta darbības laiks ir līdz 2016. gada 30. aprīlim. Projekts 100% apmērā tiek finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta fonda. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru. 
Kā saka projekta vadītāji – galvenais ieguvums – padarīt pašvaldības stiprākas, spējīgākas un gudrākas!

Jana Kupča, Pļaviņu novada domes nodokļu administrators