Pļaviņu novads iesaistījies projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Publicēts: 
09.08.2017 - 10:15
Izmaiņas veiktas: 
09.08.2017 - 10:15

Pļaviņu novada pašvaldība iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālo kompetenci, laikus novērst darbinieku kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitāti.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim. Tajā varēs iesaistīties nodarbinātie vecumā no 25 gadiem. Īpaši aktuāls tas ir  iedzīvotājiem ar zemu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība), ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums vai cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu. Prioritāte būs sociālā riska grupu nodarbinātie, darbinieki vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora piektās, septītās, astotās un devītās pamatgrupas profesijās, kā arī strādājošie vecumā no 50 gadiem, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu.

Pašvaldība projekta ietvaros:

 1. apkopos un sniegs Valsts izglītības attīstības aģentūrai informāciju, kas nepieciešama mācību piedāvājuma veidošanai;
 2. nepieciešamības gadījumā sniegs karjeras konsultanta pakalpojumus un informēs par to nodarbinātos;
 3. informēs un iesaistīs projektā iedzīvotājus.

Pļaviņu novadā projektu koordinēs novada izglītības speciāliste  Inese Saulīte, tel.29146136, e-pasts: inese.saulite@plavinas.lv


Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pašvaldības aktivitātes projektā

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā

Projekta mērķa grupa

nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, tajā skaitā:

 • ar zemu izglītības līmeni,
 • ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums,
 • ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.

prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5.pamatgrupas profesijās (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki), 7.pamatgrupas profesijās (kvalificēti strādnieki un amatnieki), 8.pamatgrupas profesijās (iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, kā arī 9.pamatgrupas profesijās – vienkāršajās profesijās strādājošie. Sīkāk profesiju klasifikatorā,
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas NVA īstenotā projektā ietvaros atbilstoši 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķim "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • karjeras konsultanta pakalpojumi
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
  • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti,
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Kontaktinformācija pašvaldībā

Novada izglītības speciāliste  Inese Saulīte, tel.29146136, e-pasts: inese.saulite@plavinas.lv

Sīkāka informācija

Mājaslapā www.viaa.gov.lv:

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”