Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojums 2006. - 2018. gadam

 Grafiskais materiāls:

1. Pļaviņu pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana:
 
2. Pļaviņu pilsētas teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas aprobežojumi. Virszemes ūdensobjektu, mežu, kultūras pieminekļu, dzelzceļa, ielu un kapsētas aizsargjoslas:
 
3. Pļaviņu pilsētas teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas aprobežojumi. Gāzes un kanalizācijas tīklu aizsargjoslas:
 
4. Pļaviņu pilsētas teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas aprobežojumi. Telekomunikāciju un elektroapgādes līniju aizsargjoslas:
 
5. Pļaviņu pilsētas teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas aprobežojumi. Ūdens apgādes un siltuma apgādes aizsargjoslas: