Rīteros uzlabos ūdens saimniecības pakalpojumu kvalitāti

Publicēts: 
04.09.2013 - 09:00
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts ,,Ūdens saimniecības attīstība Pļaviņu novada Klintaines pagasta Rīteru ciemā” vienošanas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/169/043 tiek īstenots no 2013. gada 28. augusta līdz 2014. gada 27. augustam. Realizējot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Pļaviņu novada Klintaines pagasta Rīteru ciemā” tiks uzlabota vides kvalitāte Daugavas sateces baseina teritorijā, nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi. Projekta rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība, tādējādi paaugstinot iedzīvotāju dzīves līmeni, kas savukārt ir priekšnoteikums teritorijas sociālai un ekonomiskai attīstībai, kontekstā ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu. Projekta mērķi:
1.Apkārtējā vidē nonākušo neattīrīto notekūdeņu samazinājums, izbūvējot kanalizācijas tīklu sistēmu. 122 iedzīvotājiem, kas notekūdeņu savākšanai izmanto izsmeļamās bedres, būs iespēja pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tādējādi vidē nenonāks neattīrīti notekūdeņi. Sistēmas pārklājums projekta rezultātā - 95%.
2.Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana. Projekta ietvaros paredzēta NAI izbūve, kas nodrošinās normatīvu prasībām atbilstošu rādītāju izplūdi. 
3.Pietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums. Pārklājuma līmenis 95%, uzlabojums – 95% (atlikušie 5% atrodas attālu no ciema maģistrālajiem tīkliem un nav racionāli plānot to pieslēgumus centralizētai ūdensapgādes sistēmai). 
Projekta kopējas attiecināmās izmaksas sastāda LVL 133659.03, no tās ERAF finansējums ir LVL 113610.17 un Pļaviņu novada domes finansējums sastāda LVL 20048.86