Saistošie noteikumi

Konsolidētā versija Grozījumi Paskaidrojuma raksti Apstiprināti

Pļaviņu novada pašvaldības nolikums

Pļaviņu novada domes struktūra

Grozījumi Nr. 2 25.01.2018.
Grozījumi Nr. 4 16.03.2018.
Grozījumi Nr. 7 26.04.2018.
Grozījumi Nr. 14 30.08.2018.
Grozījumi Nr. 20 31.10.2018.
Grozījumi Nr. 2 31.01.2019. (spēkā no 5.02.2019.)
Grozījumi Nr. 5 28.02.2019. (spēkā no 15.03.2019.)
Paskaidrojuma raksts 27.06.2013.
  Paskaidrojuma raksts
 
30.08.2018.

Pļaviņu novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumi (spēkā no 12.09.2018.)

  Paskaidrojuma raksts precizēti 26.07.2018.
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu   Paskaidrojuma raksts 30.03.2017.
Par Pļaviņu novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem   Paskaidrojuma raksts ar grozījumiem 27.04.2017.
Par sociālās palīdzības pabalstiem Pļaviņu novadā
Grozījumi Nr. 9 (spēkā no 13.07.2018.)
 
31.05.2018.
Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi Grozījumi Nr. 15 (spēkā no 13.02.2018.) Paskaidrojuma raksts 28.10.2010.

Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus

(spēkā no 10.10. 2018.)
 
28.06.2018.
Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai   Paskaidrojuma raksts 30.12.2015.
Par Pļaviņu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pirmskolas izglītības programmas apguvei privātās pirmskolas izglītības iestādēs   Paskaidrojuma raksts 28.04.2016.
Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Pļaviņu novadā Grozījumi Nr. 9 (spēkā no 9.07.2019.) Paskaidrojuma raksts
ar grozījumiem 30.05.2019.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Grozījumi Nr. 3 (spēkā no 13.02.2018.)   23.02.2012.
Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām Pļaviņu novadā   Paskaidrojuma raksts 22.03.2012.
Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas kārtība Pļaviņu novadā   Paskaidrouma raksts 27.12.2018.
Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām Grozījumi Nr. 8 (spēkā no 09.06.2018.)   26.04.2018.
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Pļaviņu novadā     24.04.2014.
Par koku ciršanu ārpus meža Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā   Paskaidrojuma raksts 24.04.2014.
Par Pļaviņu novada simboliku   Paskaidrojuma raksts
precizēti:
25.09.2014.
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā     25.09.2014.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Pļaviņu novadā   Paskaidrojuma raksts 28.05.2015.
Pļaviņu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi Grozījumi Nr. 2 (spēkā no 6.11.2018.) Paskaidrojuma raksts 24.02.2011.

Par Pļaviņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 7 “Pļaviņu novada noteikumi ūdensmērītāju uzstādīšanai individuālajās dzīvojamās mājās un dzīvokļos” atzīšanu par spēku zaudējušiem (stājas spēkā 13.02.2019.)

Pļaviņu novada noteikumi ūdensmērītāju uzstādīšanai individuālajās dzīvojamās mājās un dzīvokļos (zaudējuši spēku ar 13.02.2019.)

  Paskaidrojuma raksts 27.12.2018.
Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Pļaviņu novadā     26.09.2013.
Par Pļaviņu novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu     28.02.2019.
Par Pļaviņu novada teritorijas plānojumu     22.10.2009.
Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā     22.10.2009.

Par Pļaviņu novada domes 2010. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 „Par aprūpes mājās pakalpojumu

organizēšanu un saņemšanas kārtību Pļaviņu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem (stājas spēkā 9.07.2019.)

Par aprūpes mājas pakalpojumu organizēšanu un saņemšanas kārtību Pļaviņu novadā (zaudējuši spēku 9.07.2019.)

  Paskaidrojuma raksts 25.02.2010.
Par suņu izvešanu pastaigā Pļaviņu novadā ārpus norobežotas teritorijas     28.01.2010.
Noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Pļaviņu novadā     28.04.2011.
Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Pļaviņu novadā     23.10.2014.
Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu     ar grozījumiem 29.12.2016.
Par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai     27.05.2010.

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Pļaviņu novadā

Grozījumi Nr. 7 (spēkā no 9.07.2019.) Paskaidrojuma raksts ar grozījumiem 30.05.2019.
Par Pļaviņu novada saistošo noteikumu publicēšanas vietu   Paskaidrojuma raksts 26.11.2015.