Saistošie noteikumi

Spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā.

Par pašvaldības darbību

Konsolidētā versija Grozījumi Paskaidrojuma raksti Apstiprināti

Pļaviņu novada pašvaldības nolikums (zaudējis spēku ar 2021. gada 2. jūliju)

Pļaviņu novada domes struktūra

Grozījumi Nr.2 25.01.2018.
Grozījumi Nr.4 16.03.2018.
Grozījumi Nr.7 26.04.2018.
Grozījumi Nr.14 30.08.2018.
Grozījumi Nr.20 31.10.2018.
Grozījumi Nr.2 31.01.2019. (spēkā no 5.02.2019.)
Grozījumi Nr.5 28.02.2019. (spēkā no 15.03.2019.)
Grozījumi Nr.14 26.09.2019. (spēkā no 1.10.2019.)
Grozījumi Nr.3 19.03.20. (spēkā no 23.03.2020.)
Grozījumi Nr.6 28.05.2020. (spēkā no 02.06.2020.)
Grozīumi Nr.19 29.10.2020. (spēkā no 02.11.2020.)

 

 

 

Paskaidrojuma raksts
 

 

 

 

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts

27.06.2013.
Par Pļaviņu novada saistošo noteikumu publicēšanas vietu   Paskaidrojuma raksts 26.11.2015.

Par Pļaviņu novada simboliku

Konsolidētā versija Grozījumi Paskaidrojuma raksti Apstiprināti
Par Pļaviņu novada simboliku

 

Grozījumi Nr.7 (spēkā no 01.07.2020.)

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts

 

precizēti:
25.09.2014.

 

 

Par izglītību un kultūru

Konsolidētā versija Grozījumi Paskaidrojuma raksti Apstiprināti
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Pļaviņu novada pašvaldības izglītības iestādēs (spēkā no 12.09.2018.)
Grozījumi Nr.12 (spēkā no 08.11.2019.)
Paskaidrojuma raksts 30.08.2018.
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu   Paskaidrojuma raksts 30.03.2017.
Par Pļaviņu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pirmskolas izglītības programmas apguvei privātās pirmskolas izglītības iestādēs   Paskaidrojuma raksts 28.04.2016.
Par līdzfinansējuma samaksu Pļaviņu novada profesionālās ievirzes kultūrizglītības iestādēs (spēkā no 1.09.2020.)  

Paskaidrojuma raksts

precizēti 27.08.2020

Par sabiedrisko kārtību

Konsolidētā versija Grozījumi Paskaidrojuma raksti Apstiprināti
Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi (spēkā no 01.07.2020.)   Paskaidrojuma raksts precizēti 25.06.2020.
Par mājas dzīvnieku turēšanu Pļaviņu novadā

 

Grozījumi Nr.17 29.10.2020.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts

28.05.2020
Noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Pļaviņu novadā     28.04.2011.
Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Pļaviņu novadā Grozījumi Nr.9 (spēkā no 01.07.2020.) Paskaidrojuma raksts 23.10.2014.

Par sociālajiem jautājumiem

Konsolidētā versija Grozījumi Paskaidrojuma raksti Apstiprināti
Par sociālās palīdzības pabalstiem Pļaviņu novadā Grozījumi Nr.9 (spēkā no 13.07.2018.)
Grozījumi Nr.20 (spēkā no 06.03.2020.)
Paskaidrojuma raksts 31.05.2018.
Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus Grozījumi Nr.22 
Grozījumi Nr.10 (spēkā no 10.10. 2018.)
  28.06.2018.
Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu     ar grozījumiem 29.12.2016.
Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas kārtība Pļaviņu novadā

 

Grozījumi Nr.23 

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts

27.12.2018.

precizēti 25.02.2021.

Par Pļaviņu novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

 

Grozījumi Nr.2

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts

ar grozījumiem 29.04.2021
Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Pļaviņu novadā Grozījumi Nr.7 (spēkā no 9.07.2019.)
Grozījumi Nr.21 (spēkā no 06.03.2020.)
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts
ar grozījumiem 30.05.2019.

Par Pļaviņu novada domes 2010. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 „Par aprūpes mājās pakalpojumu organizēšanu un saņemšanas kārtību Pļaviņu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem (spēkā no 9.07.2019.)

  Paskaidrojuma raksts 25.02.2010.
Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām Pļaviņu novadā   Paskaidrojuma raksts 22.03.2012.
Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā     22.10.2009.
Pļaviņu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību (spēkā no 05.05.2020.)   Paskaidrojuma raksts 30.04.2020.

Par teritorijas izmantošanu

Konsolidētā versija Grozījumi Paskaidrojuma raksti Apstiprināti
Par Pļaviņu novada teritorijas plānojumu     22.10.2009.
Par Pļaviņu novada domes 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr. 16 “Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam Pļaviņu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu"     23.12.2020.
Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Pļaviņu novadā Grozījumi Nr.9 (spēkā no 9.07.2019.) Paskaidrojuma raksts ar grozījumiem 30.05.2019.
Par Pļaviņu novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu     28.02.2019.
Par koku ciršanu ārpus meža Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā   Paskaidrojuma raksts 24.04.2014.
Par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai     27.05.2010.
Pļaviņu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi

Grozījumi Nr.2 (spēkā no 6.11.2018.)

Grozījumi Nr.9 (spēkā no 01.07.2020.)

Paskaidrojuma raksts
 

Paskaidrojuma raksts

24.02.2011.

 

 

Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Pļaviņu novadā   Paskaidrojuma raksts 25.07.2020.
Par Pļaviņu novada domes līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai (spēkā no 08.01.2021.)   Paskaidrojuma raksts 12.11.2020.

Par ūdenssaimniecību un atkritumu apsaimniekošanu

Konsolidētā versija Grozījumi Paskaidrojuma raksti Apstiprināti
Pļaviņu novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumi (spēkā no 12.09.2018.)

 

Grozījumi Nr.10 (spēkā no 01.07.2020.)

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts

precizēti 26.07.2018.

 

Par Pļaviņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 7 “Pļaviņu novada noteikumi ūdensmērītāju uzstādīšanai individuālajās dzīvojamās mājās un dzīvokļos” atzīšanu par spēku zaudējušiem (spēkā no 13.02.2019.)

  Paskaidrojuma raksts 27.12.2018.
Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai   Paskaidrojuma raksts 30.12.2015.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Pļaviņu novadā

 

Grozījumi Nr.18 29.10.2020.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts

25.07.2019.

Par nodokļiem un nodevām

Konsolidētā versija Grozījumi Paskaidrojuma raksti Apstiprināti
Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām

Grozījumi Nr.15 (spēkā no 02.10.2020.)

Paskaidrojuma raksts

26.04.2018.
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Pļaviņu novadā     24.04.2014.
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā     25.09.2014.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Grozījumi Nr.3 (spēkā no 13.02.2018.)
Grozījumi Nr.19 (spēkā no 30.12.2019.)
Paskaidrojuma raksts 23.02.2012.
Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Pļaviņu novadā     26.09.2013.