SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi

Publicēts: 
27.02.2020 - 08:45
Izmaiņas veiktas: 
27.02.2020 - 08:45

 

Pļaviņu apvienības pārvaldes publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Nr.p.k.

Nosaukums

Informācija, saistītie dokumenti

1.

Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Reģ.Nr. 48703000457, juridiskā adrese-
Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120.
Publiskas personas kapitālsabiedrība.
Kapitālsabiedrības lielums- maza.
Aizkraukles novada pašvaldības līdzdalības apmērs
1 449 337,00 daļas jeb 100% kapitāldaļas, vienas daļas vērtība 1,00 euro, 

2.

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Kapitālsabiedrības darbība atbilst publiskas personas līdzdalības nosacījumiem, kas paredzēti Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 1. daļā- tiek novērsta tirgus nepilnība- situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.

Vispārējais stratēģiskais mērķis- organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, dzīvojamo māju pārvaldīšana).

3.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma likuma likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.

4.

Atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Aivars Bardovskis

5.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

2020. gads

2019. gads

2018. gads

 
 

6.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi);

Dividendes nav izmaksātas.

7.

Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Ziņu nav.

8.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Ziņu nav.

9.

Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Citu ziņu nav.

10.

Ikgadējais pārskats par Pļaviņu novada domei piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām 2019. gadā

 

 

 

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” publiskojamā informācija

1.

Īpašuma struktūra

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 100% apmērā ir Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrība.

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

2.

Organizatoriskā struktūra

3.

Informācija par ziedojumiem (dāvinājumiem)

2020. gads

 

2019. gads

 

2018. gads

 

2017. gads

 

2016. gads

 

2015. gads

 

 

4.

Iepirkumi

2020. gads

 

2019. gads

 

2018. gads

 

2017. gads

 

2016. gads

 

2015. gads

 

5.

Citu nozīmīga informācija

Citas nozīmīgas informācijas nav.

6.

Statūti

7.

Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi

8.

Valdes locekļi

9.

Dalībnieku sapulces:

29.07.2021

 

17.06.2021

 

29.04.2021.

 

25.03.2021.(3)

 

25.03.2021.(2)

 

25.03.2021.(1)

 

25.02.2021.(3)

 

25.02.2021.(2)

 

25.02.2021.(1)

 
 
 

30.12.2020.

 

29.10.2020.

 

24.09.2020.
 

27.08.2020.
 

25.06.2020.
 

28.05.2020.
 

28.05.2020.
 

30.04.2020.
 

30.04.2020.
 

19.03.2020.


 

30.12.2019.

 

28.11.2019.
 

31.10.2019.
 

26.09.2019.
 

25.07.2019.
 

30.05.2019.
 

25.04.2019.
 

28.03.2019.
 

28.02.2019.
 

31.01.2019.

 


10.

Atalgojuma politikas principi

 

Valdes locekļu atalgojums

11.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

12.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Vispārējie stratēģiskie mērķi – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus: ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, dzīvojamo māju pārvaldīšana.

13.

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

14.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi:

 

2021. gads

 

2020. gads

 

2019. gads

 

2018. gads

 

2017. gads

 

2016. gads

 

2015. gads

Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti :

 

2021. gads

 

2020. gads

 

2019. gads

 

2018. gads

 

2017. gads

 

2016. gads

 

2015. gads

 

 

 

 

15.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2020. gads

 

2019. gads

 

2018. gads

 

2017. gads

 

2016. gads

 

2015. gads

 

16.

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

2020. gads
2019. gads
2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads

 

Finansējums nav saņemts.
Finansējums nav saņemts.
Finansējums nav saņemts.
Finansējums nav saņemts.
Finansējums nav saņemts.
Finansējums nav saņemts.

17.

Zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati::

2020. gads

 

2019. gads

 

2018. gads

 

2017. gads

 

2016. gads

 

2015. gads

 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskati un nepārbaudītie gada pārskati

2021. gads

par sešiem mēnešiem

 

par trim mēnešiem

 
 
 

 

2020. gads

 

par deviņiem mēnešiem

 

par sešiem mēnešiem

 

par trim mēnešiem

 

 

 

2019. gads

 

par deviņiem mēnešiem

 

par sešiem mēnešiem

 

par trim mēnešiem

 

 

 

2018. gads

 

par deviņiem mēnešiem

 

par sešiem mēnešiem

 

par trim mēnešiem

2017. gads

 

par deviņiem mēnešiem

 

par sešiem mēnešiem

 

par trim mēnešiem

2016. gads

 

par deviņiem mēnešiem

 

par sešiem mēnešiem

 

par trim mēnešiem

 

2015. gads

 

par deviņiem mēnešiem

 

par sešiem mēnešiem

 

par trim mēnešiem

18.

Informācija par paredzamiem riska faktoriem

19.

Informācija par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā,

20.

Pārvaldes institūciju un to komiteju sastāvs, darbības apraksts

Nav aktuāli.

22.

Revīzijas komiteja:

nolikums,

komitejas locekļi

 

Nav akuāli.

Nav aktuāli.

23.

Informācija par netipiskiem vai nozīmīga apjoma darījumiem ar saistītajām pusēm Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.1 panta izpratnē:

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads

 

Informācijas nav.

Informācijas nav.

Informācijas nav.

Informācijas nav.

Informācijas nav.

Informācijas nav.

24.

Kapitālsabiedrības politika (kapitālsabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem)

25.

Ikgadējais pārskats par Pļaviņu novada domei piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām 2019. gadā