Sociālais dienests

Pļaviņu Sociālais dienests

Pļaviņu Sociālais dienests organizē sociālo darbu un ir atbildīga par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Pļaviņu apvienības iedzīvotājiem.
Pļaviņu  Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un administrēšanu Pļaviņu apvienības pārvaldē.
Sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincips: Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam "Par sociālo drošību" (V nodaļa).
Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

SOCIĀLĀ DIENESTA ADRESE:

Daugavas iela 4
Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Telefons: 65133864, 26132846 
E-pasts: socdienests@plavinas.lv

Sociālā dienesta darba laiks:

Pirmdiena 8.00 - 18.00
Otrdiena 8.00 - 17.00
Trešdiena 8.00 - 17.00
Ceturtdiena 8.00 - 17.00
Piektdiena 8.00 - 15.00

Apmeklētāju pieņemamie laiki:

Sociālā dienesta vadītāja - Eva Zeipe-Mača
Daugavas iela 4, Pļaviņas, t. 26132846, eva.zeipe@plavinas.lv
Pirmdienās 14.00 - 16.00
Ceturtdienās 10.00 - 12.00; 14.00 - 16.30

Sociālais darbinieks Rasma Kupča
Daugavas iela 4, Pļaviņas, t. 28390388, rasma.kupca@plavinas.lv
Pirmdienās 10.00-12.00; 14.00-16.00
Otrdienās 10.00-12.00; 14.00-16.00
Ceturtdienās 10.00-12.00; 14.00-16.30

Klintaines pagasta sociālās palīdzības organizatore Aiga Daugaviete
„Kūlīši”, Klintaines pag., t. 26121339, aiga.daugaviete@plavinas.lv
Trešdienās 10.00-12.00; 14.00-16.00

Vietalvas pagasta sociālās palīdzības organizatore Līga Andersone
„Pagastmāja”, Vietalvas pag., t. 27838922, liga.andersone@plavinas.lv
Otrdienās 9.00 – 12.00; 14.00 – 16.00

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Aija Balode
Daugavas iela 4, Pļaviņas, t. 28322241
Pirmdienās 10.00-12.00; 14.00-18.00
Ceturtdienās 10.00-12.00; 14.00-16.30

Sociālais dienests apmeklētājus piektdienās nepieņem!

Pļaviņu novada Sociālā dienesta nolikums, apstiprināts 23.09.2010

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ VAR SAŅEMT ŠĀDU PALĪDZĪBU:

Nosaukums un apraksts Iesniedzamie dokumenti
Izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu Iesniegums, ienākumus apliecinošos dokumentus, banku kontu izdrukas, Iztikas līdzekļu deklarācija
Pabalsts dzīvokļa apkures izdevumiem Iesniegums, ienākumus apliecinošos dokumentus, banku kontu izdrukas, Iztikas līdzekļu deklarācija
Pabalsts malkas iegādei Iesniegums, ienākumus apliecinošos dokumentus, banku kontu izdrukas, Iztikas līdzekļu deklarācija
Pabalsts bērna izglītošanai un audzināšanai Iesniegums, ienākumus apliecinošos dokumentus, banku kontu izdrukas, Iztikas līdzekļu deklarācija
Pabalsts GMI (garantētā minimālā iztikas) līmeņa nodrošināšanai Iesniegums, ienākumus apliecinošos dokumentus, banku kontu izdrukas, Iztikas līdzekļu deklarācija
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai Iesniegums, ienākumus apliecinošos dokumentus, banku kontu izdrukas, Iztikas līdzekļu deklarācija
Pabalsts bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas sociālo garantiju saņemšanai Iesniegums
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā Iesniegums brīvā formā

INFORMĀCIJA:

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana
 

Informācija par Goda ģimenes karti - Latviešu valodā

Informācija par Goda ģimenes karti - Krievu valodā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI:

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas kārtība Pļaviņu novadā
Par Pļaviņu novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību
Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Pļaviņu novadā
Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus
Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus (VIEGLI LASĪT)

REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI:

Noteikumi „Par izmantošanas kārtību un maksu Pļaviņu novada sociālā dienesta pakalpojumu dienas centrā”