Teritorijas plānojums

Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojums 2019.- 2030. gadam:

 Par Pļaviņu novada domes 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr. 16 “Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam Pļaviņu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu”

Lēmums


24.09.2020. lēmums Nr. 38 Lēmums "Par Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 2019. - 2030. gadam un saistošo noteikumu "Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 2019. - 2030. gadam Pļaviņu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" apstiprināšanu"

Informatīvs ziņojums par vides apsvērumu integrēšanu Pļaviņu novada teritorijas plānojumā


Pamatojoties uz Pļaviņu novada domes 2020. gada 30. aprīļa sēdes lēmumu Nr.5 un, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr.628. (izdoti 2014.gada 14.oktobrī) “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem “prasību izpildi, tiek pagarināta Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 4.0 redakcijas publiskā apspriešana laika posmā no š.g. 24. augusta līdz š.g.14 .septembrim.

Paziņojums par Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 4.0. redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu


Pamatojoties uz Pļaviņu novada domes 2020. gada 30. aprīļa sēdes lēmumu Nr.5 laika posmā no š.g. 26. jūnija līdz š.g.17. jūlijam (ieskaitot) tiek organizēta Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 4.0 redakcijas publiskā apspriešana.

Paziņojums par Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 4.0 redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai


Vides pārskata projekts - lejuplādēt (*pdf fails, 3.11 MB)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Pļaviņu novadā esošo valsts autoceļu klasifikācija un aizsargjoslas

Pļaviņu novada teritorijas funkcionālais plānojums
Pļaviņu pilsētas teritorijas funkcionālais plānojums
Pļaviņu novada ciemu teritorijas funkcionālais plānojums
Aiviekstes pagasta teritorijas funkcionālais plānojums
Klintaines pagasta teritorijas funkcionālais plānojums
Vietalvas pagasta teritorijas funkcionālais plānojums

Par Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 4.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskās apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 2019. - 2030. gadam Paskaidrojuma raksts
 


Pamatojoties uz Pļaviņu novada domes 2019. gada 26. septembra sēdes lēmumu Nr. 8, laika posmā no š.g. 11. oktobra līdz š.g. 1. novembrim (ieskaitot) tiek organizēta Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 3.0 redakcijas publiskā apspriešana.

Paziņojums par Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai


Vides pārskata projekts - lejuplādēt (*pdf fails, 3.35 MB)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pļaviņu novada teritorijas funkcionālais plānojums
Pļaviņu pilsētas teritorijas funkcionālais plānojums
Pļaviņu novada ciemu teritorijas funkcionālais plānojums
Aiviekstes pagasta teritorijas funkcionālais plānojums
Klintaines pagasta teritorijas funkcionālais plānojums
Vietalvas pagasta teritorijas funkcionālais plānojums

Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 2019. - 2030. gadam Paskaidrojuma raksts

Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 2019. - 2030. gadam Vides pārskata projekta kopsavilkums


Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojums 2006. - 2018. gadam
Aiviekstes pagasta teritorijas plānojums 2009. - 2021. gadam
Klintaines pagasta teritorijas plānojums 2008. - 2020. gadam
Vietalvas pagasta teritorijas plānojums 2008. - 2020. gadam


SIA "ĢEOTELPISKIE risinājumi" ir augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturētājs.
SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto pakalpojumu izcenojumi
Kontaktinformācija:
Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
www.geotelpa.lv
info@geotelpa.lv
+37127024516