Tika pagarināts dambja rekonstrukcijas darbu izpildes termiņš

Publicēts: 
16.05.2013 - 01:00
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts ,,PĻAVIŅU AIZSARGDAMBJA REKONSTRUKCIJA” vienošanas Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/002 tiek īstenots Pļaviņu pilsētā, projektu īstenos no 2010. gada 21. aprīļa 48 mēnešus. Projekta mērķauditorija - Pļaviņu pilsētas iedzīvotāji. 
Informācija par projekta gaitu:
Pamatojoties uz 2012. gada 27. jūlijā noslēgtā līguma „Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija" (Nr. 25) noteikumu 8.4. apakšpunktu un 20.1. apakšpunktu, kā arī uz SIA ,,Jēkabpils PMK” 2013. gada 30. aprīļa vēstuli ar lūgumu pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 2013. gada 30. augustam sakarā ar to, ka laika periodā no 2013. gada 2. aprīļa līdz 2013. gada 30. aprīlim darbi objektā bija pārtraukti paaugstinātā ūdens līmeņa Daugavā dēļ, un pēc plūdu radītajiem izskalojumiem ir nepieciešams veikt dambja remontdarbus, līgumsabiedrības SIA ,,BaltLine Globe” un SIA ,,Inženieru birojs Profecto” 2013. gada 2. maija vēstuli par būvdarbu līguma termiņa pagarināšanu, tika pagarināts dambja rekonstrukcijas darbu izpildes termiņš līdz 2013. gada 30. augustam, par ko 2013. gada 15. maijā tika noslēgtas Vienošanās Nr. 2. starp Pļaviņu novada domi un SIA ,,Jēkabpils PMK”.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
Ludmila Lencberga
Pļaviņu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, projekta koordinatore
Tālr. 27870290, ludmila.lencberga@apollo.lv