Uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi PII „Jumītis”

Publicēts: 
29.05.2013 - 13:00
SASKAŅĀ AR 2012. GADA 17. DECEMBRA PARAKSTĪTO LĪGUMU PAR PROJEKTA ,,SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ,,JUMĪTIS” 1. MAIJA IELĀ 4, AIVIEKSTES PAGASTĀ, PĻAVIŅU NOVADĀ, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI” ĪSTENOŠANU NR. KPFI – 15.1/44, zaļā iepirkuma ,,Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Pļaviņu novada pirmskolas izglītības iestādē ,,Jumītis”” ar identifikācijas numuru PND/2013/13. rezultātā tika noslēgts līgums ar būvuzņēmēju:
2013. gada 13. maijā ar SIA "SIMOLS" (reģ. nr. 45403018999), kas veiks energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādē ,,Jumītis”. Līguma summa sastāda LVL 115367.73 (bez PVN);
Cenu izpētes pakalpojumam ,,Būvuzraudzības pakalpojums objektā ,,Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Pļaviņu novada pirmskolas izglītības iestādē ,,Jumītis”” rezultāta ar identifikācijas numuru Nr. PND/2013/12M tika noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju:
2013. gada 10. maijā ar SIA ,,BaltLine Globe” (reģ. nr. 40003780856), kas veiks būvuzraudzības pakalpojumu objektā. Līguma summa sastāda LVL 2900.00 (bez PVN).
Būvdarbus paredzēts pabeigt 2013.gada septembrī.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
projekta koordinatori
Tālr. 27870290, ludmila.lencberga@plavinas.lv