Videonovērošana

Publicēts: 
23.05.2018 - 11:30
Izmaiņas veiktas: 
23.05.2018 - 11:30
Pļaviņu novadā tiek veikta videonovērošana publiskās vietās.
 
Kāds ir videonovērošanas mērķis (nolūks)?
Noziedzīgu nodarījumu un pārkāpumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, sabiedrības drošībai un personām vitāli svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības aizsardzībai un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, pašvaldība veic videonovērošanu. Lēmumu par videonovērošanas iekārtu uzstādīšanu un ierakstu veikšanu novada pašvaldība pieņem, iepriekš izvērtējot, vai ar videonovērošanas palīdzību var sasniegt izvirzīto mērķi.
 
Kādās adresēs (vietās) tiek veikta videonovērošana?
Daugavas ielā 49, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
Daugavas ielā 51, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
Daugavas ielā 54, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
Daugavas ielā 101, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
Raiņa ielā 51a, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
Raiņa ielā 109, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
Stacijas laukumā, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
Lielā ielā 61a, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
“Pagastmāja”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109,
Pašvaldības policijas dienesta transportlīdzeklis Dacia Dokker, valsts reģistrācijas Nr.JL973 (videoreģistrators),
Pašvaldības policija - pārnēsājamā videonovērošanas iekārta (Body camera S-EYE),
Lielā ielā 25, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
“Kaņepes”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109 (pie stāvlaukuma/periodiski),
“Avenes”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109 (pie stāvlaukuma/periodiski),
“Kūlīši”, Stukmaņi”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129,
1.Maija ielā 6, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
Daugavas un Atvara ielu krustojumā, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
PII “Jumītis” 1.Maija iela 7, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120,
Lielā ielā 37, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120.

Zivju resursu aizsardzībai, plūdu apdraudējumu kontrolei u.tml. sabiedrības interesēs Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā periodiski var tikt veikta novērošana ar bezpilota lidaparātu (drons) DJI mavic2nterpize dual (mērķa īstenotāji- pašvaldības policija)

Pārzinis: Pļaviņu novada pašvaldība (Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120).
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: t.28616815, e-pasts: datu.specialists@plavinas.lv.
Tiesiskais pamats: būtisku sabiedrības interešu ievērošana un aizsardzība.
Leģitīmās intereses: noziedzīgu nodarījumu novēršana, sabiedriskās kārtības nodrošināšana.
Datu saņēmēji: nepieciešamības gadījumā - valsts tiesībaizsargājošās institūcijas (Valsts policija, izmeklēšanas iestādes, tiesas u.tml.)
Datu nodošana uz trešo valsti: nav paredzēta
 
Kad un cik ilgi tiek glabāti videonovērošanā fiksētie dati?
Videonovērošana (personas datu apstrāde) var tikt veikta visās kalendārajās dienās no 00.00 līdz 24.00 reālā laika režīmā, ieraksti tiek uzglabāti ne ilgāk kā 30 kalendārās dienas. Datu dzēšana no sistēmas tiek veikta automātiski pēc iepriekš minētā termiņa beigām hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža.
 
Datu drošība
Videonovērošanas ierakstā iegūtie dati tiek glabāti tā, lai tiem nepiekļūtu trešās personas.
Videonovērošanas ierakstiem netiek veidotas rezerves kopijas, un dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ja informāciju nepieciešams nodot tiesībsargājošām institūcijām vai tml.). Gadījumos, kad nepieciešama videonovērošanā fiksēto personas datu apskate un datu likumīga izpaušana citām personām, pašvaldībā fiksēti tiek dati par to, kam (identificējot personu), kad, kādam mērķim un kādi dati ir izpausti.
 
Datu subjekta tiesības
Ikvienam datu subjektam ir tiesības zināt, ka to novēro. Pie ieejas objektā vai citā redzamā vietā, kur notiek videonovērošana, tiek izvietota informatīva uzlīme (zīme) “VIDEONOVĒROŠANA”:
 
Zīme (uzlīme) satur informāciju par videonovērošanas veikšanu, tās veicēju (Pārzini, tā juridisko adresi, Pārziņa datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju), videonovērošanas mērķi un iespējām iegūt papildu informāciju pašvaldības mājas lapā.
 
Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt datus no videonovērošanas ierakstiem, taču tikai tādus, kas attiecas uz pašu pieprasītāju.
 
Jautājumos par videonovērošanā veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu un atbilstību Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībās iedzīvotāji var vērsties pie pašvaldības datu aizsardzības speciālista (e-pasts: datu.specialists@plavinas.lv).
 
Par prettiesisku un nelikumīgu personas datu apstrādi datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011).