Vietalvas pagasta teritorijas plānojums 2008. - 2020. gadam ar grozījumiem

Pļaviņu novada Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 2008. - 2020. gadam grozījumi, apstiprināti Pļaviņu novada domes sēdē 2010. gada 22. decembrī:


 I. daļa: Paskaidrojuma raksts
II. daļa: Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

III. daļa: Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, grafiskā daļa