Zināms kas veiks rekultivāciju un tās būvuzraudzību izgāztuvē Āžukalns

Publicēts: 
13.06.2013 - 01:00
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!EIROPAS SAVIENĪBA
KOHĒZIJAS FONDA LĪDZFINANSĒTAIS PROJEKTS ,,NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM NEATBILSTOŠĀS PĻAVIŅU NOVADA IZGĀZTUVES ĀŽUKALNS 32588/5286/PPV REKULTIVĀCIJA” VIENOŠANĀS NR.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/011 tiek īstenots ,,Baronu kapi”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā. Projektu īstenos no 2013. gada 30. janvāra 12 mēnešus. Projekta mērķis - samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, ko rada vides aizsardzības prasībām neatbilstošā izgāztuve.
INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA GAITU:
1. Rīkotā iepirkuma ,,Projektēšanas un autoruzraudzības darbi normatīvo aktu prasībām neatbilstošo Pļaviņu novada atkritumu izgāztuvju ,,Āžukalns un Rūcēnkalns” rekultivācijai, identifikācijas Nr.PND/2011/43, rezultātā un saskaņā ar 2012. gada 2. janvāra noslēgto Līgumu Nr.2/2012/36 tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību veiks SIA ,,Geo Consultants” reģ.nr.40003340949. Līguma summa par projekta izstrādi LVL245.00 bez PVN un autoruzraudzības izmaksas LVL100.00 bez PVN.
2. Iepirkuma ,,Būvuzraudzība normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Pļaviņu novada atkritumu izgāztuves ,,Āžukalns” (32588/5286/PPV) rekultivācijas darbiem rezultātā būvuzraudzību objektā veiks Pāvels Brimerbergs, saskaņā ar 2013. gada 20. maijā noslēgto Līgumu Nr. 9. Līguma kopējā summa LVL 1100.00 bez PVN.
3. Pļaviņu novada domes rīkotā iepirkuma ,,Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Pļaviņu novada atkritumu izgāztuves ,,Āžukalns” (32588/5286/PPV) rekultivācija rezultātā un saskaņā ar 2013. gada 22. maijā noslēgto Līgumu Nr.7, rekultivācijas darbus veiks SIA ,,Valkas meliorācija” reģ.nr.44103005549. Līguma summa LVL 29655.30bez PVN.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
Ludmila Lencberga,
Pļaviņu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, projekta koordinatore,
Tāl.65133858, ludmila.lencberga@plavinas.lv