Zināms kas veiks rekultivāciju un tās būvuzraudzību izgāztuvē Rucēnkalns

Publicēts: 
13.06.2013 - 01:00
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! EIROPAS SAVIENĪBA
KOHĒZIJAS FONDA LĪDZFINANSĒTAIS PROJEKTS ,,NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM NEATBILSTOŠĀS PĻAVIŅU NOVADA IZGĀZTUVES RŪCĒNKALNS 32928/5280/PPV REKULTIVĀCIJA” VIENOŠANĀS NR.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/010 tiek īstenots ,,Priedaine-1”, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā. Projektu īstenos no 2013. gada 30. janvāra 12 mēnešus. Projekta mērķis - samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, ko rada vides aizsardzības prasībām neatbilstošā izgāztuve.
INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA GAITU:
1. Rīkotā iepirkuma ,,Projektēšanas un autoruzraudzības darbi normatīvo aktu prasībām neatbilstošo Pļaviņu novada atkritumu izgāztuvju ,,Āžukalns un Rūcēnkalns” rekultivācijai, identifikācijas Nr. PND/2011/43, rezultātā un saskaņā ar 2012. gada 2. janvāra noslēgto Līgumu Nr.2/2012/36 tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību veiks SIA ,,Geo Consultants” reģ.nr.40003340949. Līguma summa par projekta izstrādi LVL245.00 bez PVN un autoruzraudzības izmaksas LVL 100.00 bez PVN.
2. Iepirkuma ,,Būvuzraudzība normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Pļaviņu novada atkritumu izgāztuves ,,Rūcēnkalns” (32928/5280/PPV) rekultivācijas darbiem rezultātā būvuzraudzību objektā veiks Pāvels Brimerbergs, saskaņā ar 2013. gada 20. maijā noslēgto Līgumu Nr. 10. Līguma kopējā summa LVL 1300.00 bez PVN.
3. Pļaviņu novada domes rīkotā iepirkuma ,,Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Pļaviņu novada atkritumu izgāztuves ,,Rūcēnkalns” (32928/5280/PPV) rekultivācija rezultātā un saskaņā ar 2013. gada 22. maijā noslēgto Līgumu Nr. 6, rekultivācijas darbus veiks SIA ,,Valkas meliorācija” reģ.nr.44103005549. Līguma summa LVL 39850.54 bez PVN.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
Ludmila Lencberga,
Pļaviņu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, projekta koordinatore,
Tāl.65133858, ludmila.lencberga@plavinas.lv