Reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanas atļaujas izsniegšana

Reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanas atļaujas izsniegšana
Pakalpojuma īss apraksts

Reklāmas objektam jāatbilst funkcionāli estētiskajām prasībām un mērogam, to izvietojumam jānodrošina raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, tie nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un apstādījumos.

Uz afišu stendiem atļauts izvietot afišas, sludinājumus plakātus, paziņojumus par pasākumiem, izstādēm, koncertiem u.tml., kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus ne lielākus par A2 izmēru.

Aizliegts izvietot reklāmas objektus uz ūdenstilpnēm (t.sk. uz ledus), arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, plosti u.tml.) un reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus.

Aizliegts izvietot īslaicīga rakstura reklāmas un informatīvus materiālus – plakātus, afišas, sludinājumus, un citus informatīvos materiālus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, apgaismes stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma elementiem, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī kokiem un apstādījumiem.

Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, LV-5120

Pa pastu – sūtot iesniegumu Pļaviņu novada domei uz adresi Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120

Pa e-pastu – sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz dome@plavinas.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums par reklāmas atļaujas izsniegšanu:

 1. reklāmas grafiskais dizains ar norādītajiem reklāmas izmēriem;
 2. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto reklāmas izvietošanu, ja reklāma tiks izvietota nekustamajā īpašumā.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
 1. Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana https://likumi.lv/doc.php?id=110209
 2. Pļaviņu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.13 “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Pļaviņu novadā”
 3. Pļaviņu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.17
 4. “Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām”
Pakalpojuma maksa

Pašvaldības nodeva:

 • par īslaicīgas reklāmas izvietošanu (A3 formāta un mazāka) EUR 0.70 mēnesī, EUR 5.00 gadā;
 • par reklāmas izvietošanu (lielāka par A3 formātu) EUR 5.00 mēnesī, EUR 10.00 gadā;
 • par baneru un stacionāro reklāmas konstrukciju izvietošanu:
  1. līdz 1 m2 EUR 5.00 mēnesī, EUR 15.00 gadā;
  2. līdz 5 m2 EUR 7.00 mēnesī, EUR 20.00 gadā;
  3. līdz 10 m2 EUR 10.00 mēnesī, EUR 25.00 gadā;
  4. virs 10 m2 EUR 15.00 mēnesī, EUR 30.00 gadā.

Nodevu var samaksāt skaidrā naudā Pļaviņu novada pašvaldības kasē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās vai, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz kādu no pašvaldības norēķinu kontiem.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju piecu darba dienu laikā pieņem Pļaviņu novada pašvaldības izpilddirektors.

Pašvaldības kontaktpersona
Domes sekretāre, tālr. 65133054, mob. 29299719, dome@plavinas.lv
Iesnieguma veidlapa