Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas"

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS „PĻAVIŅAS”

Reģ. Nr. 90000043649
Banka: AS Swedbank
Konts: LV34 HABA 0551 0358 8407 0
Adrese: Daugavas iela 54, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Tālrunis/Fakss 65134001, E-pasta adrese: soc.apr.centrs@plavinas.lv
 
Direktore: Ņina Maškova
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās 10.00 - 12.00 vai citā iepriekš pa tālruni saskaņotā laikā.
Tālr. 28684440, E-pasta adrese: nina.maskova@plavinas.lv
 
Sociālais darbinieks  Valentīna Langenfelde, 28313359
Pieņemšanas laiks: pirmdienās, trešdienās 10.00 - 12.00
 
Lietvede: Dace Zaltāne, 28313359
E-pasta adrese: dace.zaltane@plavinas.lv

Visu diennakti medicīnas māsu istaba: 65134758, 28301946

 

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS „PĻAVIŅAS” ir Pļaviņu novada domes struktūrvienība, kas izveidota 1995. gada 1. jūlijā. Tā ir pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura reģistrēta Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Sociālās aprūpes centra “Pļaviņas” darbības mērķis un uzdevumi:
1. nodrošināt Klientu sociālo aprūpi un radīt viņiem labvēlīgus dzīves apstākļus;
2. nodrošināt uzņemtos Klientus ar dzīvojamo platību, kas iekārtota ar sadzīvei nepieciešamām iekārtām un inventāru;
3. apgādāt Klientu ar iztrūkstošo apģērbu, gadalaikam atbilstošiem apaviem, higiēnas līdzekļiem un citu inventāru;
4. organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā Klientu vecumu un veselības stāvokli, bet ne retāk kā 4 (četras) reizes dienā;
5. nodrošināt Klientu reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanās plāna izpildi;
6. nodrošināt iespēju Klientiem tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem saskaņā ar SAC “Pļaviņas” direktora apstiprinātajiem apmeklētāju pieņemšanas kārtības noteikumiem;
7. iespēju robežās nodrošināt Klientiem, atbilstoši viņu vajadzībām, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
8. organizēt Klientiem kultūras, atpūtas un reliģiskos pasākumus, atbilstoši konfesionālajai piederībai;
9. organizēt palīdzību sociālo problēmu risināšanā.

 

 Sociālās aprūpes centra “Pļaviņas” kompetence:

1. nodrošināt Klientu tiesību aizsardzību un nepieciešamības gadījumā pārstāvēt viņu intereses tiesībsargājošās iestādēs;
2. veikt SAC “Pļaviņas” darbības analīzi, paškontroli, pilnveidot SAC “Pļaviņas” darbību, paaugstināt kapacitāti, uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti;
3. izstrādāt SAC “Pļaviņas” sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un projektus jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanai;
4. sniegt sociālos pakalpojumus citām pašvaldībām, saskaņā ar attiecīgo novadu pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem un ar SAC “Pļaviņas” noslēgtajiem līgumiem;
5. nodrošināt un kontrolēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības un darba aizsardzības jomā;
6. racionāli un lietderīgi apsaimniekot nodoto nekustamo īpašumu (nodrošinot siltumenerģijas, ūdens un kanalizācijas pieejamību) un kustamo mantu.
   

 Mēs Jums palīdzēsim, ja nevarat vairs aprūpēt sevi vai savus piederīgos. 

 

PILNGADĪGU PERSONU ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA

Gadījumos, kad cilvēks vecuma vai veselības dēļ nespēj sevi aprūpēt un piederīgie nevar sniegt savam tuviniekam mājas aprūpi, piedāvājam ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

Mēs piedāvājam un nodrošinām:

 1. dzīvesvietu;
 2. sociālo rehabilitāciju (sadzīves un pašaprūpes iemaņu apgūšanu);
 3. saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 4. dzimumam un gadalaikam piemērotus apavus un apģērbu, mīksto inventāru un personīgās higiēnas priekšmetus;
 5. kvalificētu personālu;
 6. atbalstu klienta problēmu risināšanā;
 7. vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu ne retāk kā četras reizes dienā;
 8. diennakts aprūpi un uzraudzību;
 9. klienta funkcionālajam stāvoklim atbilstošas telpas un aprīkojumu;
 10. pirmo palīdzību un reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsta nozīmētā plāna izpildi.

Vietu skaits sociālās aprūpes centrā „Pļaviņas” 2018. gadā - 63 vietas. Maksa par vienu diennakti 2018. gadā - EUR 16,00.

Klienta pensija (vai valsts sociālais pabalsts) 90% tiek ieskaitīti pakalpojuma sniedzējam par sniegto pakalpojumu. Starpību, kura nesedz no pensijas (vai valsts sociālā pabalsta) par sniegto pakalpojumu, apmaksā klienta apgādnieks vai pašvaldība.

Piesakoties uz šo pakalpojumu, nepieciešami sekojoši dokumenti:

 1. pase;
 2. invaliditāti apliecinošs dokuments (ja ir);
 3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izziņas par pensijas/pabalstu apmēru;
 4. izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 5. medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (forma Nr. 072/u), fluorogrāfija;
 6. sociālā dienesta lēmums par apmaksas kārtību/piederīgo iesniegums;
 7. personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte.

 

ĪSLAICĪGA PILNGADĪGU PERSONU SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA

Ja vēlaties doties ceļojumā vai komandējumā un šajā laikā nevarat nodrošināt mājas aprūpi savam tuviniekam, mēs pieskatīsim un parūpēsimies par Jūsu piederīgo.

Ja Jums vai Jūsu piederīgajam pēc saslimšanas ir nepieciešama sociālā aprūpe, līdz pilnībā tiks atgūtas pašaprūpes spējas, piedāvājam īslaicīgu pilngadīgu personu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (sākot no 1 diennakts).

 Pakalpojumu uzsākšanas kārtība:

  Attiecīgais pakalpojums var tikt uzsākts pēc attiecīgo dokumentu iesniegšanas un līguma noslēgšanas starp pakalpojuma sniedzēju, pašvaldību un klientu vai pakalpojuma sniedzēju, apgādnieku un klientu.

Pakalpojuma izbeigšanas kārtība.

Pakalpojums var tikt izbeigts, ja:

 1. Klients apdraud citu personu veselību, dzīvību vai sistemātiski pārkāpj noslēgtā līguma un iekšējās kārtības  noteikumus.
 2. Klientam rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi un tos var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā.
 3. Klients lūdz pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.
 4. Klients izcieš sodu ieslodzījuma vietā.
 5. Klients atrodas prombūtnē ilgāk par 12 mēnešiem.

Pakalpojuma sniegšanu Sociālās aprūpes centrā “Pļaviņas” klientam var apturēt, ja:

Klients atrodas bezvēsts prombūtnē ilgāk kā divus mēnešus no dienas, kad par pazušanas faktu ziņots policijai.​