Sociālās palīdzības saņemšana (pabalsti)

Sociālās palīdzības saņemšana (pabalsti)
Pakalpojuma īss apraksts

Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam "Par sociālo drošību" (V nodaļa).
Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu  situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Sociālās palīdzības pabalsti:

  1. GMI (garantētā minimālā ienākuma pabalsts);
  2. Pabalsts bērnu izglītībai un audzināšanai;
  3. Pabalsts medicīnas daļējai apmaksai.               

Pakalpojuma rezultāts ir Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu un pozitīva lēmuma gadījumā - pabalsta izmaksa.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Pļaviņu novada Sociālajā dienestā,  Daugavas ielā 4, Pļaviņās,

Neklātienē – dokumentus nosūta pa pastu – Pļaviņu novada Sociālais dienests, Daugavas iela 4, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120,

Elektroniski – nosūtot dokumentus, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz dienesta oficiālo e-pastu: socdienests@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Iesniegums;
  2. Iztikas līdzekļu deklarācija;
  3. Izziņas par ienākumiem pēdējos 3mēnešos (darbaspējīgajiem);
  4. Kontu izdrukas par pēdējiem 3 mēnešiem;
  5. Ienākumi no saimnieciskās un profesionālās darbības;
  6. Izdevumus apliecinošie dokumenti;
  7. Darbspējas vecuma personas, kurām nav algota darba izziņa no NVA.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; 

MK  2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1489 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni’’;

 MK 2009. gada 17. jūnijā noteikumi Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību’’

Pļaviņu novada saistošie noteikumi  no 24.09.2015 Nr.8  “Par sociālās palīdzības pabalstiem Pļaviņu novadā”.

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Pļaviņu novada Sociālajā dienestā,  Daugavas ielā 4, Pļaviņās,

Neklātienē – lēmumu nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi,

Elektroniski – lēmumu nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegums tiek izskatīts viens mēneša laikā.

Pašvaldības kontaktpersona

Pļaviņu novada Sociālais dienests

Daugavas iela 4, Pļaviņas,
Pirmdiena 10.00-12.00; 14.00-16.00
Otrdiena   10.00-12.00; 14.00-16.00
Ceturtdienās 10.00–12.00; 14.00–18.00

Sociālais darbinieks  Rasma KUPČA, tel. 28390388, rasma.kupca@plavinas.lv

Klintaines pagasta Kūlīši”, Klintaines pag.,      
Pirmdienās 9.00 - 12.00 ; 14.00 – 16.30
Trešdienās 10.00 - 12.00; 14.00 -16.30

Sociālās palīdzības organizatore Valentīna ČULKSTĒNA, t. 26121339, valentina.culkstena@plavinas.lv

Vietalvas pagasta, „Pagastmāja”, Vietalvas pag.,
Otrdienās 9.00 – 12.00; 14.00 – 16.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00; 14.00 – 18.30

Sociālās palīdzības organizatore Līga ANDERSONE, t. 27838922, liga.andersone@plavinas.lv

Iesnieguma veidlapa

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija