Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora, ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšana

Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora, ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšana
Pakalpojuma īss apraksts
Tirdzniecība notiek tam paredzētajās publiskajās vietās ar pašvaldības izpilddirektora atļauju.
 
Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas veic tirdzniecību Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā.
 
Nodeva apmaksājama pilnā apmērā pirms tirdzniecības uzsākšanas.
 
Nodeva par Pļaviņu novada teritorijā deklarētājām personām, kas tirgo pašaudzētu lauksaimniecības produkciju, amatniekiem, ir maksājama 50% apmērā.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, LV-5120

Pa pastu – sūtot iesniegumu Pļaviņu novada domei uz adresi Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120

Pa e-pastu – sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz dome@plavinas.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. iesniegums par ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšanu:

 • saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta nekustamajā īpašumā;
 • saskaņojums ar veikala vadītāju, ja tirdzniecība paredzēta veikala teritorijā;

2. iesniegums par tirdzniecības dalībnieka vai organizatora atļaujas izsniegšanu:

 • saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
 • pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
 • saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumentu kopija;
 • fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;
 • tirdzniecības organizatoram – tirdzniecības dalībnieku saraksts.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
 1. Alkoholisko dzērienu aprites likums https://likumi.lv/doc.php?id=88009
 2. Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību https://likumi.lv/doc.php?id=210696
 3. Pļaviņu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 6 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Pļaviņu novadā”;
 4. Pļaviņu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.17
 5. “Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām”
   
Pakalpojuma maksa

Pašvaldības nodeva:

 1. par ielu tirdzniecību EUR 2.00 dienā, EUR 10.00 mēnesī;
 2. par tirdzniecību gadatirgos, izbraukuma tirdzniecības vietās, masu pasākumos pa realizējamo preču grupām:
 • ar pārtikas precēm EUR 4.00 dienā;
 • ar nepārtikas precēm EUR 7.00 dienā;
 • ar pašu ražoto vai iegūto produkciju EUR 2.00;
 • ar alkoholisko produkciju un tabakas izstrādājumiem EUR 28.00

Nodevu var samaksāt skaidrā naudā Pļaviņu novada pašvaldības kasē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās vai, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz kādu no pašvaldības norēķinu kontiem.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju piecu darba dienu laikā pieņem Pļaviņu novada pašvaldības izpilddirektors.

Pašvaldības kontaktpersona
Domes sekretāre, tālr. 65133054, mob. 29299719, dome@plavinas.lv
Iesnieguma veidlapa