Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Pakalpojuma īss apraksts
Persona, kuras vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Nodaļa apkopo vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus un nosūta Dzimtsarakstu departamentam, kur Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiek pieņemts lēmums par atļauju (vai atteikumu) mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
 
Persona, kura atrodas ārvalstī, iesniegumu iesniedz LR diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā pārsūtīšanai TM Dzimtsarakstu departamentam.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 1. personas apliecinošs dokuments (jāuzrāda);
 2. Ministru kabineta apstiprināts noteiktas formas  rakstveida iesniegums;
 3. ja iesniegumu iesniedz nepilngadīga persona vecumā no 15-18 gadiem - vecāku vai aizbildņu piekrišana, vai bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
 4. fotogrāfija (4,5X3,5 cm) – (vārda,uzvārda maiņai);
 5. tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksti no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību (tautības ieraksta maiņai);
 6. dokuments, kas apliecina valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “latvietis”.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
 1. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums;
 2. MK noteikumi 22.09.2009. Nr.1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem";
 3. MK noteikumi 02.03.2004. Nr.114 “Par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”;
 4. Administratīvā procesa likums.
Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva – 71,14 eiro

No valsts nodevas atbrīvotas personas:

 • kuras maina vārdu vai/un uzvārdu gadījumā, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
 • kuras pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.
Pakalpojuma saņemšana
TM Dzimtsarakstu departaments lēmumu (administratīvo aktu) par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu nosūtīta iesnieguma iesniedzējam  uz iesniegumā norādīto pasta adresi.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā (1 mēnesis ar iespējamu termiņa pagarinājumu līdz 4 mēnešiem)
Pašvaldības kontaktpersona
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vija Liepiņa, tel.nr. 651 33865, mob.tel.nr. 28616815, e-pasts: dzimtsaraksti@plavinas.lv;
Iesnieguma veidlapa
Vārda maiņa
Uzvārda maiņa
Vārda un uzvārda maiņa
Tautības ieraksta maiņa